KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov


Pre­ná­jom kva­lit­ných kon­taj­ne­rov a modu­lov pre rôz­ne potre­by. Pon­úka­me pre­ná­jom sani­tár­ne­ho kon­taj­ne­ra pre vaše podu­ja­tia a rýchle modu­lár­ne stav­by pre vaše pod­ni­ka­nie. Presk­ú­maj­te našu širo­kú ponu­ku pre­nájmu kon­taj­ne­rov a modu­lár­nych stavieb.

Nabí­za­me pre­ná­jom sani­tár­nych, obyt­ných aj skla­do­vých kon­taj­ne­rov. U nás nájde­te kom­plex­né rie­še­nia v podo­be modu­lár­nych a kon­tej­ne­ro­vých sestav prispô­so­be­ných vašim potre­bám. Kva­li­ta a fle­xi­bi­li­ta na jed­nom mies­te s KOMA Slovakia.

Ak potre­bu­je­te pora­diť, nevá­haj­te sa obrá­tiť na ved­úce­ho pre­nájmu, Jura­ja Ágha. Kon­takt: juraj.agh@koma-slovakia.sk, +421 911 120 069

pôdorys obytného kontajnera

Obytný kontajner C3L 01

Základ­ný kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný naprí­klad ako kan­ce­lária, šatňa ale­bo ško­li­a­ca miestnosť.

C3 L 02

Obytný kontajner C3L 02

Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá vám zais­tí tepel­ný kom­fort. Navy­še ju môže­te vyu­žiť na prezúva­nie či prezliekanie.

C3 L 03

Obytný kontajner C3L 03

Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá vám zais­tí dosta­tok tepel­né­ho komfortu.

C3 L 06

Obytný kontajner C3L 06

Ten­to kon­taj­ner je vhod­ný do malých pries­to­rov, prí­pad­ne ako vrát­ni­ca, pokladňa a pod.

C3 S 01

Sanitárny kontajner C3S 01

Sani­tár­ny kon­taj­ner s mož­nos­ťou roz­de­le­nia muži/ženy“.

C3 S 02

Sanitárny kontajner C3S 02

Jed­ná sa o polo­vič­ný sani­tár­ny kon­taj­ner, kto­rý obsa­hu­je ako toa­le­tu, tak aj sprchu.

C3 S 03

Sanitárny kontajner C3S 03

Ide o obyt­ný kon­taj­ner so sani­tár­nym záze­mím s toaletou.

sanitárny kontajner pôdorys

Sanitárny kontajner C3S 04

Ide o obyt­ný kon­taj­ner so sani­tár­nym záze­mím (s toa­le­tou a spr­cho­va­cím kútom).

C3 S 09

Sanitárny kontajner C3S 09

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi a roz­de­le­ním muži/ženy“.

C3 S 10

Sanitárny kontajner C3S 10

Jed­ná sa o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi, pisoármi a spr­cho­va­cí­mi kútmi.

C3 S 11

Sanitárny kontajner C3S 11

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s WC kabín­ka­mi, pisoármi a umývadlami.

C3 S 12

Sanitárny kontajner C3S 12

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner so spr­cho­va­cí­mi kút­mi a umývadlami.