KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov

Dvojce 4 AXO final

DUO zostava (C3 L 04 + C3 L 07)

Jed­ná sa o dva spo­je­né obyt­né kon­taj­ne­ry s pries­to­rom 5×6 m, pri vyu­ži­tí šir­ších kon­taj­ne­rov potom 6×6 m. Zosta­va pon­úka mož­nos­ti spo­je­nia ako obyt­ných, tak aj sani­tár­nych kon­taj­ne­rov na rôz­ne využitia.

zostavy kontajnerov na predaj - 3 kontajnery

TRIO zostava

Jed­ná sa o tri spo­je­né obyt­né kon­taj­ne­ry s pries­to­rom 7,5×6 m, pri vyu­ži­tí šir­ších kon­taj­ne­rov potom 9×6 m. Zosta­va pon­úka mož­nos­ti spo­je­nia ako obyt­ných, tak aj sani­tár­nych kon­taj­ne­rov na rôz­ne využitia.

Sestava

Variabilné riešenie C3V

Vďaka kon­taj­ne­ru C3V a jeho vari­a­bil­ným von­ka­j­ším pane­lom (plný/okno/dvere) aj vnútor­ným prieč­kam ľah­ko prispô­so­bí­me koneč­ný pôdo­rys na mie­ru. Záro­veň je mož­ná aj kom­bi­ná­cia obyt­ných a sani­tár­nych kontajnerov.