KOMA SLOVAKIA alt

Pre deve­lo­pe­rov


Modu­lár­na výstav­ba preu­ká­za­la svo­je výho­dy pri rea­li­zá­cii byto­vých domov ale­bo pri výstav­be štu­dent­ských inter­ná­tov, hote­lov ale­bo domo­vov pre seni­o­rov. Výro­ba modu­lov vo výrob­ných halách, pod stá­lou kon­t­ro­lou, kto­rú neo­vplyv­ňu­je poča­sie a hlav­ne za pev­ne sta­no­ve­nú cenu. Ter­mín oce­nia hlav­ne pro­gre­sív­ni deve­lo­pe­ri. Nedo­sta­tok kva­li­fi­ko­va­ných sta­veb­ných robot­ní­kov nahrá­va stro­jo­vej výro­be modu­lár­nych stavieb.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ne krát­ky čas vďaka pre­fab­ri­ká­cii a výstav­by sys­té­mom​„off-site con­structi­on“ rea­li­zá­ciu byto­vých domov oslo­vu­je hlav­ne sku­pi­nu pro­gre­sív­nych inves­to­rov a developerov. 

Hotel le relais de la malmaison 53

Hotely

Hote­ly z prie­sto­ro­vých modu­lov sú v sú­la­de s moder­nou archi­tek­tú­rou a filo­zo­fiou udr­ža­teľ­nos­ti a ochra­ny život­ného prostredia.

Ggz-friesland-7

Domy pre seniorov

Modu­lár­ne domo­vy pre seni­o­rov sú alter­na­tívou rieše­nia pro­blé­mu s nedo­stat­kom miest v podob­ných zariade­niach, kto­ré rie­šia prí­sluš­né orgá­ny v reak­cii na stár­nucu populáciu.

Msjihlava-8

Realizácie školské

Modu­lár­ne mater­ské ško­ly, základ­né ško­ly, ale i vyso­ké a špe­ci­ál­ne ško­ly vďaka rych­los­ti a oka­mži­tej mož­nos­ti pou­ži­tia rie­šia rych­le a kva­lit­ne potre­by nedo­stat­ku miest pre žia­kov v mes­tách i na dedinách.

1_5_1

Administratívne budovy

Admin­is­tra­tívne budo­vy a síd­la firem vybu­dované z pries­torových mod­ulov sú vďaka svo­jej efek­tiv­ite, rych­los­ti a mobil­ite naj­viac real­i­zo­vané mod­ulárne objekty.