KOMA SLOVAKIA alt

Modu­la­ri­ta


Spo­loč­ným zna­kom modu­la­ri­ty vo všet­kých obo­roch je zjed­no­du­šo­va­nie procesov.

MODULARITA JE BUDÚCNOSŤ VÝSTAVBY

Čo je modulárna výstavba


Modu­lár­na výstav­ba vzni­ká pre­fab­ri­ká­ciou veľko­priesto­ro­vých modu­lov vo výro­be a ich mon­tá­žou na mies­te stav­by. Je rých­la, šetr­ná k život­né­mu pro­stre­diu a vďaka lin­ko­vej výro­be a kon­t­ro­le kva­li­ty dosa­hu­je vyso­ké­ho štan­dar­du v odbo­re sta­veb­níc­tva. Modu­ly sú na lin­ke pri­pra­vova­né vráta­ne vnútor­né­ho vyba­ve­nia (obkla­dy, pod­la­hy, soci­ál­ne zaria­de­nia, kuchyn­ské lin­ky) a na mies­te rea­li­zá­cie sa modu­ly med­zi sebou iba prepo­ja a dokon­čí sa pre­po­je­nie inži­nies­kych sie­tí. Rov­na­ko ako tra­dič­ná výstav­ba aj modu­lár­na musí vyho­vo­vať legisla­tív­nym a uži­va­teľ­ským štan­dar­dom. Modu­lár­na výstav­ba je zno­vupo­u­ži­teľná a recyklo­va­teľná, tak­že vyu­ží­vá prin­cí­py cir­ku­lár­nej eko­no­mi­ky v praxi.

  • Fashion line triple 27
  • Komaspace-central-30_0
  • Dreveny obklad svisly 6
  • Aachen-psych-03
  • Skola praha petrovice 27

Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.

MODU­LÁR­NA VÝSTAV­BA JE ČAS­TO POSUD­ZO­VA­NÁ SO ZBY­TOČ­NÝ­MI PREDSUDKAMI

Mýty o modu­lár­nej výstavbe

Ctp uzice 17

Mýtus vychá­dza zamie­ňa­ním­ pojmu modu­lár­nej výstav­by za zosta­vy sta­ve­niskových kon­taj­ne­rov. V tom prí­pa­de je potreb­né vyzdvih­núť extrém­nu ceno­vú výho­du. Modu­lár­na budo­va ale môže pon­úk­nuť rov­nakú kon­dí­ciu ako ostat­né budo­vy vytvo­re­né štan­dard­nými metó­da­mi. A v tako­m prí­pa­de je i cena zrov­na­teľná. Je tre­ba si uvedo­miť, že sú pou­ži­té rov­na­ké mate­ri­á­ly či už na povrchy, výpl­ne otvo­rov ale­bo remes­lá a nie je mož­né oča­ká­vať od dodá­va­te­ľov tých­to mate­ri­á­lov, že poskyt­nú extrém­ne zľa­vy na tie­to mate­ri­á­ly. Ceno­vú výho­du ale inves­tor zís­ka vďaka rých­los­ti rea­li­zá­cie modu­lár­nej budo­vy a skor­šej návrat­nos­ti investície.

Hotel le relais de la malmaison 50

Modu­lár­na výstav­ba si nevy­tvá­ra ambí­cie pre vytvo­re­nie budov, kto­ré budú po stá­ro­čia cha­rak­te­ri­zo­vať danú dobu. MODU­LÁR­NA VÝSTAV­BA je rých­le a eko­no­mic­ké rieše­nie s pri­da­nou archi­tek­to­nic­kou a designo­vou hod­no­tou. Čo sa týka život­nos­ti, tech­nic­ká život­nosť je kaž­do­pád­ne ďale­ko vyš­šia než život­nosť morál­na. Vte­dy je výraz­ne väč­šia než požia­dav­ky vyu­ži­tia budov podľa sú­čas­né­ho spô­so­bu živo­ta. Nos­nosť modu­lár­nej budo­vy zaisťu­je v prí­pa­de vyro­be­ných KOMA modu­lov oce­ľo­vá pozin­ko­va­ná kon­štruk­cia, kto­rá podľa AČSZ ztra­tí svo­ju nos­nosť za 140 rokov v prí­pa­de pone­chaniu vply­vu pove­ter­nost­ným pod­mien­kam . V prí­pa­de modu­lov nie je pozin­ko­va­ná kon­štruk­cia vysta­ve­ná pove­ter­nost­ným pod­mien­kam, tak­že môže­me s is­to­tou tvr­diť, že morál­na život­nosť je men­šia než tech­nic­ká. Modu­lár­ne budo­vy navi­ac po ztra­te morál­nej život­nos­ti nemu­sia býť demo­lo­va­né, ale jed­not­li­vé modu­ly môžu byť pou­ži­té k iné­mu úče­lu a tak­to sa pon­úka pre­dĺ­žiť ich morál­nu životnosť.

Fashion line triple 17

Ten­to mýtus tak­tiež vzni­kol v náväz­nos­ti na pohľa­dy zostáv zo sta­ve­niskových obyt­ných kon­taj­ne­rov. MODU­LÁR­NE BUDO­VY sú ale iná kate­gó­ria sta­vieb. Zkrá­te­ne pove­da­né - je to moder­ný sys­tém zri­a­de­nia objek­tu pomo­cou tzv. sys­té­mu Off-site con­structi­on. To zna­me­ná, že väč­ši­na výro­by je vyko­ná­va­ná za stá­lych kli­ma­tic­kých pod­mie­nok vo výrob­nej hale. Budo­vu tak môže­te vytvo­riť pomo­cou priesto­ro­vých modu­lov, pane­lov ale­bo iných prv­kov. Z tej­to filo­zo­fie jas­ne vyplý­va, že tak jako za vzhľad nemô­že teh­la, nemô­že za vzhľad ani modul. Vzhľad budo­vy jed­no­znač­ne defi­nu­je architekt.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →