KOMA SLOVAKIA alt

Admi­nis­tra­tív­ne budovy


Modu­lár­ne admi­nis­tra­tív­ne budo­vy pri­ná­šajú veľ­mi efek­tív­ny spô­sob vyna­lo­že­nia inves­tícií. Ved­ľa efek­tív­neho obsta­ra­nia admi­nis­tra­tív­nych objek­tov môžu inves­to­ri v spo­lu­prá­ci s archi­tek­tami napl­niť svo­ju pred­sta­vu o funkč­nos­ti budo­vy, jej vzhľa­du i dĺž­ke uží­va­nia do posled­ného detai­lu. Rých­losť obsta­ra­nia urých­ľu­je i návrat­nosť vyna­lo­že­ných pro­stried­kov. Admi­nis­tra­tív­ne budo­vy potom úspeš­ne slúžia k mno­hým úče­lom, mezi nimi tiež k sto­tož­ne­niu sa s filo­zo­fiou inves­tor­skej spoločnosti. 

Reference 5a007f58ccf58

Volkswagen Slovakia – admin. budova K7

Modu­lár­na troj­pod­laž­ná admi­nis­tra­tív­na budo­va pre tech­nic­kých pra­cov­ní­kov Volkswagen Slo­va­kia pre nové mode­ly rady Audi, Por­sche a Volkswagen.

Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
Vw-bratislava-10

Kancelárie pre Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava

Dočas­né modu­lár­ne kan­ce­lárie pre­na­jí­ma­né fir­me Volkswagen Slovakia.

Rok realizácie:2012
Klient:Volkswagen Slovakia
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
Kybernetes-kosice-4

Administratívna budova pre Kybernetes s.r.o.

Dvoj­pod­laž­ná admi­nis­tra­tív­na budo­va s omi­et­ko­vou fasádou.

Rok realizácie:2011
Klient:Kybernetes
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa

Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.

Súvisiace referencie

2021 |
Špeciálne vývojové modulárne stredisko
2020 |
Administratívna budova pre V-Podlahy
2015 |
Moderná modulárna prevádzková budova Bernolákovo

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →