KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov

ZL 03 10

Skladový kontajner ZL 03 10´

Ide o skla­do­vý kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný pre­do­všet­kým do malých pries­to­rov, ale aj cen­tier miest.

ZL 03 20

Skladový kontajner ZL 03 20´

Ide o skla­do­vý kon­taj­ner štan­dard­nej veľ­kos­ti. Pod­la­ha je v tom­to prí­pa­de buď oceľo­vá, ale­bo drevotriesková.