KOMA SLOVAKIA alt

Pre pri­e­my­sel a služby


Modu­lár­na výstav­ba a špe­ci­ál­ne kon­taj­ne­ry sú vhod­né pre rých­le ras­tú­ce prie­mys­lo­vé odvet­via ako v ťaž­kom, tak aj v ľah­kom prie­mys­le. Admi­nis­tra­tív­ne i soci­ál­ne modu­lár­ne objek­ty vyrie­šia rych­le potreb­né záze­mie ako pre tech­nic­kých pra­cov­ní­kov, ale i pre výrob­ných zamestnancov.

Kancelare-wk-06

Administratívne budovy

Admin­is­tra­tivne budo­vy a síd­la firi­em vybu­dované z pries­torových mod­ulov sú vďaka svo­jej efek­tiv­ite, rých­los­ti a mobil­ite naj­viacej real­i­zo­vané mod­ulárne objekty.

Img_20180609_093350

Sanitárne moduly

KOMA sa za roky svo­jej exis­ten­cie vypro­fi­lo­va­la ako expert na výro­bu sani­tár­nych modu­lov. KOMA modu­ly sa uplat­ni­ly ako záze­mie pre VIP akcie i ako záze­mie pre špor­to­vé sve­to­vé a európ­ske šampionáty.

Eledvice-9

Zariadenie staveniska

Bez obyt­ných a sani­tár­nych modu­lov si dnes už žia­d­ny sta­veb­ník nedo­ká­že pred­sta­viť zari­a­de­nie sta­ve­nis­ka. Obyt­né a sani­tár­ne modu­ly sú vhod­né ako pre malé stav­by, tak i pre veľ­ké sta­veb­né cel­ky s kan­ce­lári­a­mi, šatňa­mi, uby­tovňa­mi, modul­mi pre odpo­či­nok a stravovanie.

Explosion-proof-containers-1

Špeciálne moduly

Veľ­ko­priesto­ro­vé modu­ly sa uplat­nia i v odvet­viach, kde sú zvý­še­né náro­ky na bez­peč­nosť, umies­tne­nie špe­ci­ál­nych tech­no­ló­gií ale­bo na mies­tach, kde pou­ži­tie štan­dard­nej metó­dy výstav­by nie je možné.