KOMA SLOVAKIA alt
  • C3 L 01
  • Solo

Obytný kontajner C3L 01

Kategorie: Obytné

Základ­ný kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný naprí­klad ako kan­ce­lária, šatňa ale­bo ško­li­a­ca miestnosť.


Ten­to kon­taj­ner má naj­väč­šie mož­nos­ti vyu­ži­tia - môže slúžiť na stav­bách, dočas­ných uby­tov­ni­ach, ale aj ako samo­stat­ný objekt na trhoch či lúkach. Kom­pakt­né roz­me­ry ho pred­ur­čujú do miest s hor­šou dostup­nos­ťou. Ten­to kon­taj­ner je k dis­po­zí­cii aj v roz­me­re 6058×2990×2800 mm, v tom­to prí­pa­de vám pon­úk­ne dosta­tok pries­to­ru aj v rám­ci náročnej­ších požiadaviek.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Technické specifikace produktu:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Dĺžka: 6058
  • Šírka: 2438
Okno:

1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenná roleta:

integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

NE

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 3 ks vnútorné zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi

Stohovateľnosť:3 ks