KOMA SLOVAKIA alt

Čer­pa­cie stanice


Trva­lé aj dočas­né modu­lár­ne čer­pa­cie sta­ni­ce sú vhod­ným rie­še­ním pre pre­daj­né mies­ta pohon­ných hmôt. Dnes sú čer­pa­cie sta­ni­ce mul­ti­funkč­né, kedy vedľa pohon­ných hmôt pon­úka mies­to na odpo­či­nok, očis­te a občer­stve­nie, ale aj na nákup potra­vín ale­bo dar­če­kov. Modu­lár­ne rie­še­nie navy­še posky­tu­je mož­nosť rýchle­ho roz­ší­re­nia sta­ni­ce o ďal­šie modu­ly tak, že mini­ma­li­zu­je dobu, kedy je sta­ni­ca mimo pre­vá­dz­ky. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

Súvisiace referencie

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →