KOMA SLOVAKIA alt

Svet KOMA


Chce­me pomá­hať ľuďom skrz modu­lár­nu výstav­bu. Dáva­me dôraz na ino­vá­cie a design už od roku 1992. Verí­me, že spo­je­nie desig­nu a kva­li­ty je tá naj­lep­šia ces­ta. Zále­ží nám na dob­rom pra­cov­nom a život­nom pro­stre­dí, neu­stá­le sa roz­ví­ja­me a zlep­šu­je­me pro­ce­sy, pre­to­že kon­ku­ren­cia ani čas nespí. Pri návr­hoch našich rieše­ní mys­lí­me na bla­ho a potre­by zákaz­ní­ka, kto­ré­mu chce­me vždy pri­niesť vyso­kú pri­da­nú hodnotu.

KOMA FAMILY


V KOME nikdy nie ste sám. Našu rodinu tvorí niekoľko spoločností, ktoré smerujú za rovnakým cieľom:
výrobca modulárnych stavieb so sídlom vo Vizoviciach, kde má vybudovaný moderný výrobný závod. Vo Vizoviciach máme na starosti tiež predaj do Holandska ,Německa a anglicky hovoriacich krajín.
v Brne nájdete našu druhú prevádzku, ktorá sa špecializuje na fasády, spracovanie výrobkov z hliníku a výplne otvorov (okná a dvere).
Na Slovensku máme obchodné zastúpenie, ktoré sa stará o predaj modulárnych objektov a prenájom kontajnerov a zostáv práve u nás.
i v Rakúsku máme zastúpenie ktoré se stará o predaj modulárních stavieb.
naša pražská pobočka má na starosti prenájmový park pre Českú republiku a je ambasádorom pre predaj novej modulovej rady Fashion Line.

Filozofia firmyPosla­ním fir­my KOMA je​Pomá­hať ľuďom a obo­ha­tiť svet“. Tým­to hes­lom se ria­di­me aj pri rea­li­zá­cii našich záka­ziek a tak vznik­lo viac ako 100 škôl a škô­lok po celej Euró­pe ale­bo prv­á modu­lár­na nemoc­ni­ca v Čes­kej repub­li­ke. Nebo­jí­me sa výziev a ino­vácií, nao­pak vo fir­me ich pod­po­ru­je­me. V are­á­ly našej fir­my vzni­ká Vývo­jo­vé ino­vač­né cen­t­rum modu­la­ri­ty, v kto­rom chce­me vymýš­lať ďal­šie nové mož­nos­ti v modu­lár­nej výstavbe .

 • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 2
 • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 00649
 • CF119542
 • IMG 5120 web

KOMA SLOVAKIA

Firemný profil

 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 01
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 02
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 04
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 06
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 08
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 10
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 12
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 14
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 16
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 18
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 20
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 22
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 24
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 26
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 28
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 30
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 32
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 34
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 36
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 38
 • Profil KOMA Slovakia 2023 A4 ISSUU Stranka 40

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →