KOMA SLOVAKIA alt

Pre štát­ne inšti­t­úcie, mes­tá a obce


Komu­nál­na modu­lár­na výstav­ba je obľúbe­ná hlav­ne u zod­po­ved­ných zastu­pi­te­ľov. Modu­lár­ne škol­ské stav­by vďaka svo­jej vari­a­bi­li­te a mož­nos­ti pre­mies­tňovania tam, kde je nedo­sta­tok miest ako v mater­ských, tak aj základ­ných ško­lách zís­ká­va­jú stá­le väč­šiu obľu­bu. Ale i per­ma­nent­né modu­lár­ne byto­vé domy, domo­vy pro seni­o­rov ale­bo budo­vy pre zdra­vot­níc­tvo rie­ši rych­le potre­bu obča­nov, kto­rý­mi zís­ka­va­jú zastu­pi­te­lia hlasy.

Kindergarten_Lapp_Kabel_285929

Realizácie školské

Modu­lár­ne mater­ské ško­ly, základ­né ško­ly, ale i vyso­ké a špe­ci­ál­ne ško­ly vďaka rých­los­ti a oka­mži­tej mož­nos­ti pou­ži­tia rie­šia rych­le a kva­lit­ne potre­by nedo­stat­ku miest pre žia­kov v mes­tách i na dedinách.

Slavoj plzen 29

Realizácia pre šport

Modu­lár­ne záze­mie pre rôz­ne špor­ty, indi­vi­du­ál­ne i kolek­tív­ne, zim­né i let­né vyrie­ši­lo pro­blém s nedo­stat­kom šati­en, hygi­e­nic­kých zariade­ní, ale i priesto­rov pre oddych pre špor­tov­cov mno­hých odvetví.

Kancelare-wk-06

Administratívne budovy

Admin­is­tra­tívne budo­vy a síd­la firem vybu­dované z pries­torových mod­ulov sú díky svo­jej efek­tiv­ite, rých­los­ti a mobil­ite naj­viacej real­i­zo­vané mod­ulárne objekty.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ne krát­ky čas vďaka pre­fab­ri­ká­cii a výstav­by sys­té­mom​„off-site con­structi­on“ rea­li­zaácie byto­vých domov oslo­vu­jú hlav­ne pro­gre­sív­nych inves­to­rov a developerov. 

Hotel le relais de la malmaison 53

Hotely

Hote­ly z prie­sto­ro­vých modu­lov sú v súla­de s moder­nou archi­tek­túrou a filo­zo­fiou udr­žateľnos­ti a ochra­ny život­né­ho prostredia.

Ggz-friesland-7

Domy pre seniorov

Modu­lár­ne domo­vy pre seni­o­rov sú alter­na­tiívou rieše­nia pro­blé­mu s nedo­stat­kom miest v podob­ných zari­a­de­ni­ach, kte­o­ré rie­šia prí­sluš­né orgá­ny v reak­cii na stár­nu­cu populáciu.

Skalite koma slovakia zm 2

Predajne

Predaj­ne z veľko­priesto­ro­vých modu­lov môžu byť dočas­né i trva­lé, na prena­ja­tom pozem­ku i vo vlast­níc­tve. Môžu sa roz­ši­ro­vať i zmen­šo­vať podľa potreby.

Modularni kulturni dum norbertcany 3

Realizácie pre kultúru

Stá­le kul­túr­ne domy, ale i pop-up modu­lár­na archi­tek­tú­ra oži­vu­jíúca verej­ný prie­stor, to je par­ke­ta pre vyu­ži­tie veľko­priesto­ro­vých modulov.