KOMA SLOVAKIA alt

Sani­tár­ne moduly


Viac ako desaťroč­ná spo­lu­prá­ca fir­my KOMA s nad­ná­rod­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré posky­tujú pre­miest­ni­teľ­né sani­tár­ne modu­ly a kon­taj­ne­ry vráta­ne služieb s tým súvi­si­a­cich, na vývo­ji tých­to modu­lov, uro­bi­la z fir­my KOMA špe­ci­a­lis­tu v tom­to odbo­re. Fir­ma KOMA pon­úka štan­dard­né rie­še­nie, ale špe­ci­ál­ne modu­ly ako indi­vi­du­ál­ne, tak celé kolek­cie. Samozrej­mos­ťou je, pred kaž­dou novou kolek­ci­ou vyro­be­nie pro­to­ty­pu, kto­rý sa odsúhla­sí pred séri­o­vou výrobou.

Sanitárne kontejnery VIP

Tie­to luxus­né modu­lár­ne pries­to­ry kom­bi­nujú exklu­zív­ne sani­tár­ne vyba­ve­nie s diza­j­no­vý­mi armat­úra­mi a kva­lit­ný­mi mate­ri­ál­mi. Vďaka odbor­ným zna­los­ti­am a zmys­lu pre detail sme našim dlho­roč­ným zákaz­ní­kom pon­úk­li este­tic­ký a funkč­ný pries­tor naj­vyššej úrovne.

Modu­ly sú vyba­ve­né exklu­zív­nym sys­té­mom sani­tár­nych prie­čok, sani­tár­nym nábyt­kom od spo­loč­nos­ti Schä­fer, znač­ko­vou sani­tár­nou kera­mi­kou, nábyt­kom a dopln­ka­mi, diza­j­no­vý­mi bodo­vý­mi svie­ti­dla­mi v kom­bi­ná­cii s LED, mul­ti­funkč­ný­mi kli­ma­ti­zač­ný­mi jed­not­ka­mi a osvie­žo­vač­mi vzduchu.

Umístění stavby:Polsko
Datum realizace:2023
Opýtať sa