KOMA SLOVAKIA alt

Sani­tár­ne moduly


Viac ako desaťroč­ná spo­lu­prá­ca fir­my KOMA s nad­ná­rod­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré posky­tujú pre­miest­ni­teľ­né sani­tár­ne modu­ly a kon­taj­ne­ry vráta­ne služieb s tým súvi­si­a­cich, na vývo­ji tých­to modu­lov, uro­bi­la z fir­my KOMA špe­ci­a­lis­tu v tom­to odbo­re. Fir­ma KOMA pon­úka štan­dard­né rie­še­nie, ale špe­ci­ál­ne modu­ly ako indi­vi­du­ál­ne, tak celé kolek­cie. Samozrej­mos­ťou je, pred kaž­dou novou kolek­ci­ou vyro­be­nie pro­to­ty­pu, kto­rý sa odsúhla­sí pred séri­o­vou výrobou.