KOMA SLOVAKIA alt

Rea­li­zá­cie pre kultúru


Modu­lár­ne trva­lé kul­t­úr­ne domy, galé­rie a moder­né múzeá, ale aj modu­lár­ne pries­to­ry na stretá­va­nie čle­nov rôz­nych spol­kov umož­ni­li už na mno­hých miestach obo­ha­te­nie kul­t­úr­ne­ho živo­ta v rôz­nych obci­ach a mestách. Navy­še pre­no­si­teľ­né modu­lár­ne rie­še­nia, kto­ré sú nazý­va­né pop-up archi­tek­t­úrou, obo­ha­ti­li pro­gra­my rôz­nych fil­mo­vých fes­ti­va­lov, designo­vých dní a týžd­ňov a ďal­ších spo­lo­čen­sko-kul­t­úr­nych akcií. Umož­ni­li tak pre­zen­tá­ciu rôz­nych zruč­nos­tí, ako aj vysk­ú­ša­li funkč­nosť a udr­ža­teľ­nosť dané­ho nápa­du oži­ve­nia nevy­u­ží­va­ných mest­ských pries­to­rov. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →