KOMA SLOVAKIA alt

Informácie o cookies

Súbory cookie sa zhromažďujú na účely analýzy správania návštevníkov na našej webovej lokalite a spracovania súvisiacich štatistík, alebo v rozsahu, v akom sú súbory cookie prijaté, na ďalší remarketing a zobrazovanie relevantných reklamných správ. Pri spracovaní analýz na základe súborov cookie poskytovaných spoločnosťou google nie je možné identifikovať jednotlivých návštevníkov webovej stránky; používajú sa najmä na meranie návštevnosti webovej stránky. Sú to teda nástroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa návštevníci na webovej lokalite správajú, a poskytnúť im relevantné informácie. Na tento účel používame nástroje tretích strán Google Analytics a Google Ads. To nám umožňuje odrážať správanie návštevníkov našej webovej lokality.

I. Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 - bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o Ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je KOMA SLOVAKIA s.r.o., IČO : 35 941 472 so sídlom Štúrova 140, 94901 Nitra (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú e-mailová adresa : info@koma-slovakia.sk.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú veškeré informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identite tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len „Plnenie zmluvy“),
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len „Oprávnený záujem“),
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu

( najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke zbožia alebo služby ďalej len „Súhlas“).

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

III. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemci osobných údajov

Zákonný dôvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnenie zmluvy

Odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár

Osobné údaje klientov (e-mail)

Kontaktní formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (zejména pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Kontaktné údaje klientov

Informace z objednávek

Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé

Oprávnený záujem

Bežná analýza návštevnosti, odhalovanie chýb serveru a prevencie podvodov a útokov na server

Po dobu 50 mesiacov: IP adresy a údaje o prehliadaní webu, zobrazené stránky a akcie na stránke.

Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Súhlas

Po dobu max. 13 mesiacov: Cookies tretích strán, IP adresy, údaje o prehliadači a údaje o prehliadaní webu

Zobrazenie určitých stránok na webe

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

Súhlas

Cookies tretích strán, demografické údaje (vek, pohlavie, záujmy, záujem o kúpe a dalšie kategórie)

Cookies súbor DoubleClick, inzertné ID Android, ID iOS pre inzerentov

Google Analytics

Súhlas

Marketing a propagácia webu

E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a dalšie technické identifikátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, správca uchováva osobné údaje
  • do doby potrebnej k výkonu práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • do doby, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Cookies

 1. Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platí pre ich spracovanie nasledujúce pravidlá.
  • Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateť nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. Môžete se podívať na návod na zablokování cookies.
  • Uživateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo iba niektorých súborov cookies (napr. cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.
  • Na tomto webe je návštevníkom, ktorý súhlasí s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom príslušného nastavenia správanie ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:

Facebook

Google (informácie o cookies) – pre analýzu spokojnosti zákazníka

Leady – pre analýzu spokojnosti zákazníka a zasielanie e-bulletinu

 • Vznesením námietky proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nie je v takom prípade možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

VI. Príjemci osobných údajov ( subdodávatelia správcu )

 1. Správca má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny ( mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemci osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložišťa dát a súborov, analytických nástrojov a služieb pre priamy marketing.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese alebo e-maile správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený /a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01.2020.

Úvodná strana