KOMA SLOVAKIA alt

Špe­ci­ál­ne moduly


Prie­sto­ro­vé modu­ly sa uplat­ňu­jú v širo­kej šká­le odvet­via. Vša­de tam, kde je potre­ba rých­le a mobil­ne vyrie­šiť potre­bu umies­tnenia tech­no­lo­gic­kých modu­lov. Sú to vrát­ni­ce, modu­ly so špe­ci­ál­ny­mi vlast­nosťami, ale i kan­ce­lá­rie v mies­tach so sprís­neným režimom.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →