KOMA SLOVAKIA alt

Pre fir­my a podnikateľov


Pro­gre­sív­ni inves­to­ri vyu­ží­va­jí výhod modu­lár­nych budov hlav­ne pre rých­ly návrat svo­jich inves­tícií, preto­že modu­lár­na výstav­ba je extrém­ne rých­la. Ďalej vyu­ží­va­ mož­nosť pre­mies­tne­nia modu­lár­nych budov, a tak mož­nosť budo­va­nia svo­jich prevád­zo­k i na pre­na­ja­tých pozem­koch. Ďalej oce­ňu­jú i mož­nost rých­le­ho roz­ší­re­nia svo­jich pre­vádzok­, pomo­cou prí­sta­vieb z modu­lov. A to všet­ko pri zacho­va­ní kon­dí­cie budov srov­na­tel­nej ale­bo i lep­šej než sú budo­vy zrealizova­né štan­dard­nou mokrou cestou.

Kybernetes-kosice-4

Administratívne budovy

Admi­nis­tra­tív­ne budo­vy a síd­la firem vybu­do­va­né z prie­sto­ro­vých modu­lov sú vďaka svo­jej efek­ti­vi­te, rých­los­ti a mobi­li­te naj­viacej rea­li­zo­va­nými modu­lár­nymi objektami.

Andyauta-02

Autosalóny a autobazary

Modu­lár­ne auto­ba­za­ry a auto­sa­lo­ny sú stá­le viac obľúbe­né u pro­gre­sív­nych inves­to­rov, kte­o­ré oslo­vi­la hlav­ne rych­losť, mobi­li­ta a efektivita.

5 web

Predajne

Predaj­ne z veľko­priesto­ro­vých modu­lov môžu byť dočas­né i trva­lé, na pre­na­ja­tom i na vlast­nom pozem­ku. Môžu sa roz­ši­ro­vať i zmen­šo­vať podľa potreby.

Pekarstvi-kutzer-09

Pekárne

Vďaka rych­los­ti a mobi­li­te zís­ka­li modu­lár­ne pekár­ne obľu­bu pre rea­li­zá­ciu pri­a­mo u nákup­ných cen­tier, kde mož­no pon­úk­nuť zákaz­ní­kom čer­stvé peči­vo i s posedením.

Pforing-petrol-station-d-3

Čerpacie stanice

Modu­lár­ne čer­pa­cie sta­ni­ce oslo­vu­jú inves­to­rov hlav­ne svo­jou schop­nos­ťou rých­lej rea­li­zá­cie a reak­cie na zmeny.

Rent vip toi vizu

Sanitárne moduly

KOMA sa za roky svo­jej exis­ten­cie vypro­fi­lo­va­la ako expert na výro­bu sani­tár­nych modu­lov. KOMA modu­ly sa uplat­ni­li ako záze­mie pre VIP akcie i ako záze­mie pre špor­tov­é sveto­vé a európ­ske šampionáty. 

IMG 5343 web

Zdravotnícke zariadenia

Rých­losť a mini­ma­li­zá­cia obťa­žo­va­nia paci­en­tov a zdra­vot­níc­ke­ho per­so­ná­lu pra­chom a hlu­kom sú hlav­nou pri­da­nou hod­no­tou výstav­by zdra­vot­níc­kych zariad­e­ní pomo­cou veľ­ko­priesto­ro­vých modulov.

Koma jidelna pro stravovani light

Realizácia pre stravovanie

Objek­ty pre stra­vo­va­nie realizova­né pomo­cou modu­lár­nej výstav­by extrém­ne skra­cu­jú návrat­nosť vlo­že­ných investícií.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →