KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 10

Sanitárny kontajner C3S 10

Kategorie: Sanitárne

Jed­ná sa o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi, pisoármi a spr­cho­va­cí­mi kútmi.


Ten­to sani­tár­ny kon­taj­ner nájde uplat­ne­nie na men­ších až stred­ných stav­bách a kom­bi­nu­je nie­koľ­ko prv­kov: 2x WC, 2x pisoá­re, 5x umý­va­dlo a 2x spr­cho­va­cí kút. Je tiež vyba­ve­ný vlast­ným ohre­vom vody, kto­rý ľah­ko zais­tí ide­ál­ny pra­cov­ný kom­fort, nech už pra­cu­je­te kde­koľ­vek. Ďalej je vhod­ný aj pre men­šie špor­to­vé a kul­t­úr­ne podu­ja­tia, na kto­rých nie sú potreb­né veľ­ké jed­no­stran­ne zame­ra­né kon­taj­ne­ry typu C3S 1112. Kon­taj­ne­ry je mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­ka­mi z našej ponu­ky s výstupom 110 mm. Prí­vod vody zais­ťu­je štan­dard­ný 34″ vstup. Mode­ly C3S 10 sú vám k dis­po­zí­cii v šír­kach 24382990 mm a vyrá­ba sa aj v pre­ve­de­ní C3VS 10 - ten­to typ navy­še dis­po­nu­je vari­a­bil­ný­mi ste­na­mi v pred­nej čas­ti, čo mu umož­ňu­je, aby mohol byť prispô­so­be­ný indi­vi­du­ál­nym náro­kom a mohol byť tak pou­ži­tý ako súčasť zostavy.

Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

NE

Podlaha:

vyťahované vodeodolné protišmykové PVC hr. 2,5 mm s podlahovou vpustou, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

1 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 3 ks

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 2x36 W), 5 ks vnútornej zásuvky (220 V), 2 ks ohrievač AEG (1 kW), rozvádzač s ističmi, 1x pevné pripojenie pre bojler (220 V)

Sanitárne vybavenie:

2x WC, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 2x sprcha, 1x bojler (200 l)

Stohovateľnosť:2 ks