KOMA SLOVAKIA alt

Zdra­vot­níc­ke zariadenia


Šetr­ná inšta­lá­cia veľ­ko­pries­to­ro­vých modu­lov, kto­ré sú v čo naj­väč­šej mie­re vystro­je­né už na výrob­nej lin­ke vo výrob­ných halách, sys­té­mom let­mej mon­tá­že pri­a­mo z náklad­ných auto­mo­bi­lov na mies­to urče­nia, to je výrazná pred­nosť modu­lár­nej výstav­by. Táto metó­da, čo najme­nej obťa­žu­je oko­lie pri výstav­be, čo je v zdra­vot­níc­tve, kde pokoj lie­či, nepre­ko­na­teľ­ná pred­nosť. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

IMG 5341 web

Prístavba Karvinskej banskej nemocnice

Modu­lár­na troj­po­scho­do­vá prístav­ba Kar­vin­skej ban­skej nemoc­ni­ce zo 77 modulov.

Rok realizácie:2020
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Zem realizácie:Česká republika
Opýtať sa

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →