KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov

pôdorys obytného kontajnera

Obytný kontajner C3L 01

Základ­ný kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný naprí­klad ako kan­ce­lária, šatňa ale­bo ško­li­a­ca miestnosť.

C3 L 02

Obytný kontajner C3L 02

Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá vám zais­tí tepel­ný kom­fort. Navy­še ju môže­te vyu­žiť na prezúva­nie či prezliekanie.

C3 L 03

Obytný kontajner C3L 03

Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá vám zais­tí dosta­tok tepel­né­ho komfortu.

C3 L 06

Obytný kontajner C3L 06

Ten­to kon­taj­ner je vhod­ný do malých pries­to­rov, prí­pad­ne ako vrát­ni­ca, pokladňa a pod.