KOMA SLOVAKIA alt

Rea­li­zá­cie školské


Modu­lár­ne škol­ské objek­ty zriade­né metó­dou off-site con­structi­on vyrie­šia oka­mži­te kapa­cit­né pro­blémy so zais­te­ním miest pre ško­lá­kov i pred­ško­lá­kov. Škol­ské stav­by zais­te­né modu­lár­nym sys­té­mom posky­tu­jú nové proiesto­ry k uží­va­niu vo veľ­mi krát­kom čase a navi­ac ich mož­no ďalej roz­ši­ro­vať či inak upra­vo­vať podľa aktu­ál­nej potre­by. Vhod­ne navr­hnu­té modu­lár­ne ško­ly a škôl­ky môžu byť navi­ac časom pre­mies­tňo­vané. A navi­ac, modu­lár­na archi­tek­tú­ra je krásna.

15mm8125

Prístavba Materskej školy v Malom Lapáši

Jed­no­pod­laž­ná modu­lár­na prístav­ba jed­nej trie­dy pre deti pred­škol­ské­ho veku.

Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
15mm8434

Materská škola v obci Cabaj - Čápor

Jed­no­pod­laž­ná modu­lár­na prístav­ba jed­nej trie­dy pre deti pred­škol­ské­ho veku.

Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
Reference 58de3282b15da

MŠ Chynorany

Jed­no­pod­laž­ná mater­ská škol­ka Chy­no­ra­ny zlo­že­ná z 7 modulov.

Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
Reference 602641a141bdd

Materská škôlka pre 25 detí

MŠ v obci Tur­či­an­ske Kľa­ča­ny okres Martin 

Rok realizácie:2020
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa

Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.

Súvisiace referencie

2020 |
Štvortriedna škôlka v Květnici
2020 |
Jednotriedna materská škola v Měcheniciach

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →