KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 12

Sanitárny kontajner C3S 12

Kategória: Sanitárne

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner so spr­cho­va­cí­mi kút­mi a umývadlami.


Ten­to sani­tár­ny kon­taj­ner je vyba­ve­ný štyr­mi spr­cho­va­cí­mi kút­mi, pia­ti­mi umý­va­dla­mi a dvo­ma veľ­ko­ka­pa­cit­ný­mi ohrie­vač­mi vody. Je pri­pra­ve­ný slúžiť na stav­bách, u továr­ní ale­bo na väč­ších špor­to­vých podu­ja­ti­ach. Kon­taj­ner je tiež vyba­ve­ný malým zád­verím pre väč­šie súkro­mie. Je však nut­né počí­tať s väč­ším elek­tric­kým prí­ko­nom (63 A). Kon­taj­ne­ry je mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­ka­mi z našej ponu­ky s výstupom 110 mm. Prí­vod vody zais­ťu­je štan­dard­ný 34″ vstup. Mode­ly C3S 12 sú k dis­po­zí­cii v šír­kach 24382990 mm. Vyrá­ba sa aj v pre­ve­de­ní C3VS 12 - ten­to typ navy­še dis­po­nu­je vari­a­bil­ný­mi ste­na­mi v pred­nej čas­ti, čo mu umož­ňu­je, aby mohol byť prispô­so­be­ný indi­vi­du­a­ním náro­kom a mohol tak byť pou­ži­tý ako súčasť zostavy.

Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

NE

Podlaha:

vyťahované vodeodolné protišmykové PVC hr. 2,5 mm s podlahovou vpustou, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

1 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 1 ks

Elektro:

1 ks osvetlenia (žiarivka 1x9 W), 2 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 3 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi, 2x pevné pripojenie pre bojler (220 V)

Sanitárne vybavenie:

5x umyvadlo, 4x sprcha, 2x bojler (200 l)

Stohovateľnosť:2 ks