KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 09

Sanitárny kontajner C3S 09

Kategorie: Sanitárne

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi a roz­de­le­ním muži/ženy“.


Kon­taj­ne­ry C3S 09 sú ide­ál­nym dopln­kom veľ­kých kul­t­úr­nych a špor­to­vých podu­ja­tí. Zais­tí maxi­mál­ne vyu­ži­tie mies­ta pri opti­mál­nych finanč­ných náro­koch. Sani­tár­ny kon­taj­ner C3S 09 zais­tí kom­fort pre mužov aj ženy s priestup­nos­ťou až 150 osôb/h. Kon­taj­ner je tiež mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­kom z našej ponu­ky s oboj­stran­ným výstupom 110 mm. Model C3S 09 je k dis­po­zí­cii v šír­kach 24382990 mm.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Technické specifikace produktu:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

NE

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

2 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 5 ks

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 2x36 W), 4 ks vnútornej zásuvky (220 V), 2 ks ohrievač AEG (0,5 kW), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi, 2 ks ventilátor s dobehom

Sanitárne vybavenie:

5x WC, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 2x ohřívač vody (10 l)

Stohovateľnosť:2 ks