KOMA SLOVAKIA alt

Pre­daj­ne


Rých­losť obsta­ra­nia modu­lár­nych pre­daj­ní, a hlav­ne ich schop­nosť oka­mži­té­ho spre­vá­dz­ko­va­nia bez nut­nos­ti čaka­nia až budo­va vyschne, ako je to pri štan­dard­nej mokrej výstav­be, vedie pro­gre­sív­nych inves­to­rov k roz­hod­nu­tiu o obsta­ra­ní pre­daj­ní pro­stred­níc­tvom veľ­ko­pries­to­ro­vých modu­lov. Vedo­mie, že mož­no modu­lár­nu budo­vu pre­dať aj bez väz­by na poze­mok, je ďal­ší bene­fit modu­lár­nej výstav­by. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

2 web

Predajňa pre Pro Resale

Modu­lár­ne pre­daj­né cen­t­rum so zasa­da­cou miest­nos­ťou a záze­mím s bon­do­vou fasádou.

Rok realizácie:2019
Klient:Pro Resale
Zem realizácie:Česká republika
Opýtať sa
Reference 589d71a39d891

Moderná predajňa Kriváň

Obec Demä­no­vá okres Lip­tov­ská Mikuláš 

Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa
Reference 59705a212acc7

Predajňa nábytku Bratislava

Slovenské sedacie súpravy Beta - Bratislava OC KORZO

Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa

Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →