KOMA SLOVAKIA alt

Domy pre seniorov


Predlžo­va­nie ľud­ské­ho veku spo­ločne s upúšťa­ním od via­c­ge­ne­rač­né­ho býva­nia, ale aj cho­ro­by, kto­ré spre­vá­d­za star­n­úcu gene­rá­ciu núti k výstav­be a obsta­rá­va­niu kapa­cít domo­vov pre seni­o­rov. Modu­lár­na výstav­ba pon­úka rýchle a efek­tív­ne rie­še­nie ako kom­pakt­ných domo­vov seni­o­rov, tak domo­vov pre indi­vi­du­ál­ne býva­nie v samo­stat­ných malo­pries­to­ro­vých bytoch. Modu­ly tak­tiež pon­ú­kajú mož­nosť výstav­by seni­or­ské­ho bez­ba­ri­é­ro­vé­ho býva­nia for­mou samo­stat­ných objek­tov pre aktív­nych seni­o­rov. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →