KOMA SLOVAKIA alt

Byto­vé domy


Nut­nosť zais­te­nia dostup­né­ho nájom­né­ho býva­nia vedie inves­to­rov a deve­lo­pe­rov k hľa­da­niu metód rýchle­ho obsta­ra­nia byto­vých domov. Modu­lár­na výstav­ba pre­u­ká­za­la, že je jed­ným z rie­še­ní budo­va­nia nedo­stat­ko­vých a dostup­ných byto­vých kapa­cít. Lin­ko­vá výro­ba veľ­ko­pries­to­ro­vých modu­lov v kli­ma­tic­ky stá­lom pro­stre­dí, štan­dar­di­zá­cia a typi­zá­cia zrýchľu­je celý pro­ces výstav­by nových bytov. Hlav­ne z dôvo­du rých­los­ti a pro­fe­si­o­na­li­zá­cie výro­by a ove­re­nej kva­li­te modu­lár­nej výstav­by, volí stá­le viac pro­gre­sív­nych inves­to­rov túto metó­du výstav­by. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

Socialni-byty-nitra-3

Sociálne byty Nitra, SK

Modu­lár­ny dvoj­pod­laž­ný byto­vý dom pre neprispô­so­bi­vých obča­nov s 26 byt­mi 2+kk.

Rok realizácie:2009
Zem realizácie:Slovensko
Opýtať sa

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →