KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov

C3 S 01

Sanitárny kontajner C3S 01

Sani­tár­ny kon­taj­ner s mož­nos­ťou roz­de­le­nia muži/ženy“.

C3 S 02

Sanitárny kontajner C3S 02

Jed­ná sa o polo­vič­ný sani­tár­ny kon­taj­ner, kto­rý obsa­hu­je ako toa­le­tu, tak aj sprchu.

C3 S 03

Sanitárny kontajner C3S 03

Ide o obyt­ný kon­taj­ner so sani­tár­nym záze­mím s toaletou.

sanitárny kontajner pôdorys

Sanitárny kontajner C3S 04

Ide o obyt­ný kon­taj­ner so sani­tár­nym záze­mím (s toa­le­tou a spr­cho­va­cím kútom).

C3 S 09

Sanitárny kontajner C3S 09

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi a roz­de­le­ním muži/ženy“.

C3 S 10

Sanitárny kontajner C3S 10

Jed­ná sa o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ny kon­taj­ner s toa­le­ta­mi, pisoármi a spr­cho­va­cí­mi kútmi.

C3 S 11

Sanitárny kontajner C3S 11

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s WC kabín­ka­mi, pisoármi a umývadlami.

C3 S 12

Sanitárny kontajner C3S 12

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner so spr­cho­va­cí­mi kút­mi a umývadlami.