KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 11

Sanitárny kontajner C3S 11

Kategória: Sanitárne

Jed­ná sa o sani­tár­ny kon­taj­ner s WC kabín­ka­mi, pisoármi a umývadlami.


Kon­taj­ner je vyba­ve­ný na nao­zaj veľ­kú pre­vá­dzku muž­skej popu­lá­cie. Jeho výba­va číta 5x WC, 4x pisoár a 4x umý­va­dlo so stu­de­nou vodou - toto rie­še­nie zais­ťu­je níz­ku ener­ge­tic­kú nároč­nosť aj pri veľ­kej pre­vá­dzke. Kon­taj­ne­ry je mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­ka­mi z našej ponu­ky s výstupom 110 mm. Prí­vod vody zais­ťu­je štan­dard­ný 34″ vstup. Mode­ly C3S 11 sú vám k dis­po­zí­cii v šír­kach 24382990 mm a vyrá­ba sa aj v pre­ve­de­ní C3VS 11 - ten­to typ navy­še dis­po­nu­je vari­a­bil­ný­mi ste­na­mi v pred­nej čas­ti, čo mu umož­ňu­je, aby mohol byť prispô­so­be­ný indi­vi­du­ál­nym náro­kom a mohol byť tak pou­ži­tý ako súčasť zostavy.

Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

NE

Podlaha:

vyťahované vodeodolné protišmykové PVC hr. 2,5 mm s podlahovou vpustou, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

1 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 5 ks

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 2x36 W), 3 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi

Sanitárne vybavenie:

5x WC, 4x pisoár, 4x umývadlo, 2x ohrievač vody (10 l)

Stohovateľnosť:2 ks