KOMA SLOVAKIA alt

Pre pre­ná­jmo­vé spoločnosti


Fir­ma KOMA je spo­loč­nosť, s kto­rou sa dob­re spo­lu­pra­cu­je. To oce­ňujú hlav­ne fir­my, kte­ré majú vlast­né pre­ná­jmo­vé par­ky, pre kto­ré fir­ma KOMA vyrá­ba špe­ci­ál­ne pre­ná­jmo­vé kon­taj­ne­ry podľa zada­nia fir­my a podie­la sa tak na vývo­ji a ino­vá­ci­ách modu­lov. Špe­ci­a­li­tou fir­my KOMA sú sani­tár­ne modu­ly, čo oce­ňujú reno­mo­va­né európ­ske nad­ná­rod­né spoločnosti.

luxusný vip sanitárny kontajner

Sanitárne moduly

KOMA sa za roky svo­jej exis­ten­cie vypro­fi­lo­va­la ako expert na výro­bu sani­tár­nych modu­lov. KOMA modu­ly sa uplat­ni­ly ako záze­mie pre VIP akcie i ako záze­mie pre špor­to­vé sve­to­vé a európ­ske šampionáty.

Stavenisteblanka-9

Zariadenie staveniska

Bez obyt­ných a sani­tár­nych modu­lov si dnes už žia­d­ny sta­veb­ník nedo­ká­že pred­sta­viť zari­a­de­nie sta­ve­nis­ka. Obyt­né a sani­tár­ne modu­ly sú vhod­né ako pre malé stav­by, tak i pre veľ­ké sta­veb­né cel­ky s kan­ce­lári­a­mi, šatňa­mi, uby­tovňa­mi, modul­mi pre odpo­či­nok a stravovanie.