KOMA SLOVAKIA alt

O pre­ná­j­me


Od dopy­tu k rea­li­zá­cii pre­nájmu a späť

Dopyt

 • Dopý­tať nás môže­te tele­fo­nic­ky na čís­le +421 37 6518 325, e-mai­lom na prenajom@koma-slovakia.sk, cez náš dopy­to­vý for­mu­lár pri­a­mym výbe­rom na webe, ale­bo osob­ne na našej pobočke Štúro­va 140, Nit­ra - Mlynárce
 • Do dopy­tu je nut­né zadať úda­je ako o kon­taj­ne­roch, kto­ré potre­bu­je­te, tak o mies­te, kam sa budú kon­taj­ne­ry umiest­ňo­vať. Na prí­pad­né ďal­šie infor­má­cie sa Vás opýtame.

Ponuka

 • Dopyt spra­cu­je­me, podľa obsi­a­h­los­ti pora­dí­me s rie­še­ním, v prí­pa­de zosta­vy, vypra­cu­je­me pôdo­rys­ný návrh vytvorí­me pre Vás kom­plet­nú ponu­ku. Ponu­ku s Vami prejde­me, prí­pad­ne upra­ví­me a doladíme.

Objednávka

 • Spo­ločne s ponu­kou obdr­ží­te aj for­mu­lár pre objed­na­nie, kto­rý sta­čí vypl­niť, potvr­diť pod­pi­som a ope­či­at­ko­vať. V prí­pa­de, že je poža­do­va­ná zálo­ha, je nut­né ju uhra­diť pred závo­zom kontajnerov.

Zmluva o prenájme

 • Na zákla­de objed­na­nia Vám bude doru­če­ná zmlu­va na prenájom.

Závoz kontajnerov

 • Po objed­na­ní sa s Vami spo­jí náš logis­tik a dohod­ne ter­mín závo­zu kon­taj­ne­rov, prí­pad­ne mon­tá­že. Pred samot­ným závo­zom kon­taj­ne­rov je nut­né pri­pra­viť plo­chu na usa­de­nie kon­taj­ne­ra - kon­taj­ne­ry musia byť pod­lo­že­né na 6-tich miestach. Ako pod­klad je mož­né pou­žiť trá­mi­ky, betó­no­vé koc­ky, ale­bo iný pev­ný mate­ri­ál. Ak nemá­te k dis­po­zí­cii, poži­či­a­me Vám pod­kla­do­vé koc­ky (Pre­ná­jom 1 pod­kla­do­vej koc­ky je 25 Kč/mes. bez DPH a účtu­je sa podľa sku­točne doda­né­ho množstva)
 • Dopra­vu zais­ťu­je­me pre­važ­ne vlast­ným vozi­dlom s hyd­rau­lic­kou rukou a kon­taj­ne­ry na mies­te zlo­ží­me, v prí­pa­de mon­tá­že, prí­de záro­veň aj náš mon­táž­ny tím a kon­taj­ne­ry zmontujú.

Prenájom a fakturácia

 • Po závo­ze a inšta­lá­cii kon­taj­ne­rov Vám budú vyúčto­va­né poči­a­toč­né nákla­dy (elek­tro­re­ví­zia, mani­pu­lá­cia, dopra­va, príp. montáž).
 • Doba pre­nájmu, je dohod­nu­tá už pri objed­na­ní ale je mož­né ju predĺ­žiť na zákla­de písomnej žiadosti.
 • Počas pre­nájmu obdr­ží­te kaž­dý mesi­ac fak­t­ú­ru za pre­ná­jom kontajnerov.

Ukončenie prenájmu, vrátenie kontajnerov

 • Ukon­če­nie pre­nájmu je nut­né nahlá­siť písomne na e-mail prenajom@koma-slovakia.sk naj­ne­skôr 5 pra­cov­ných dní pred poža­do­va­ným ter­mí­nom, a to aj vte­dy, ak dochá­d­za k ukon­če­niu nájmu k posled­né­mu dňu dojed­na­nej nájomnej doby.
 • Na zákla­de písomnej žia­dos­ti o odvoz, sa s Vami spo­jí náš logis­tik a dohod­ne ter­mín odvo­zu kontajnerov.
 • Po ukon­če­ní pre­nájmu obdr­ží­te fak­t­ú­ru s náklad­mi spo­je­né s ukon­če­ním pre­nájmu (mani­pu­lá­cia, dopra­va, upra­to­va­nie, príp. demontáž).