KOMA SLOVAKIA alt

Hote­ly


Moder­ná doba a trá­ve­nie voľ­né­ho času ces­to­va­ním kla­die čoraz väč­šie poži­a­dav­ky na roz­ší­re­nie sie­te hote­lo­vých kapa­cít. Modu­lár­na výstav­ba hote­lov, hos­te­lov, ale aj uby­tov­ní spĺňa všet­ky nároč­né poži­a­dav­ky na obsta­ra­nie nových hote­lo­vých kapa­cít, ako aj na roz­ší­re­nie exis­tuj­úcich. Modu­ly sú stá­le viac pou­ží­va­né pri les­ných hote­loch, kde pon­ú­kajú archi­tek­tom, inves­to­rom aj uží­va­teľom nové mož­nos­ti spo­je­nia poby­tu v prí­ro­de. V mest­ských miestach, kto­ré sú čas­to obmed­ze­né na zri­a­de­nie kla­sic­ké­ho zari­a­de­nia sta­ve­nis­ka, sú nao­pak modu­ly víta­né na ich rýchlu apli­ká­ciu. A navy­še, modu­lár­na archi­tek­t­ú­ra je krásna.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →