KOMA SLOVAKIA alt

Výho­dy prenájmu


Aké sú výho­dy pre­nájmu objek­tu opro­ti jeho obstaraniu?

 1. Zmlu­vy o náj­me uza­vri­em rých­lej­šie a ľah­šie ako je zís­ka­nie úve­ro­vých pro­stried­kov, záro­veň mám men­šie množ­stvo dokladov
 2. Pri uza­tvo­re­ní zmlu­vy o náj­me nepo­tre­bu­jem mať vyso­ký vstup­ný kapitál
 3. Mesač­né nájom­né mám pev­ne sta­no­ve­né a nemenné
 4. Pre­na­jí­ma­teľ nesie rizi­ko inflá­cie za mňa
 5. Pred­met pre­nájmu mi zará­ba na mesač­né nájomné
 6. Pred­met pre­nájmu mám pois­te­ný od prenajímateľa
 7. Pre­na­jí­ma­teľ udr­žu­je na svo­je nákla­dy pred­met prenájmu
 8. v pre­vá­dz­ky­schop­nom sta­ve, a ja vyko­ná­vam len jeho bež­nú údržbu
 9. Pla­tím, len keď potre­bu­jem pred­met prenájmu
 10. Vybe­ri­em si kon­krét­ne riešenie
 11. Mám k dis­po­zí­cii moder­né rie­še­nia a moder­né technológie
 12. Mám bez­sta­rost­ne zais­te­né zákon­né revízie
 13. Vybe­ri­em si zod­po­ve­daj­úce príslušenstvo
 14. Nepla­tím za pries­tor vlast­ných kon­taj­ne­rov a príslušenstva
 15. Nedo­pra­vu­jem kon­taj­ne­ry na dlhé vzdialenosti
 16. Mám mož­nosť širo­ké­ho výberu
 17. Nie som ľahos­taj­ný k ekológii
 18. Efek­tív­ne vyu­ží­vam svo­je finanč­né prostriedky
 19. Nezaťa­žu­jem fir­mu dlho­do­bý­mi záväzkami
 20. Mám kon­krét­ne zada­nie = dosta­nem kon­krét­ne riešenie