KOMA SLOVAKIA alt

Pre súkrom­ný sektor


Sou­kro­mé oso­by oslo­vu­je hlav­ne rada Fashi­on line, vzhľa­dom k mož­nos­ti indi­vi­du­ál­ne­ho návr­hu pomo­cou web kon­fi­gu­rá­to­ru a designo­vé­mu moder­né­mu vzhľa­du. Rada Fashi­on line je vhod­ná hlav­ne pre rekre­á­ciu v prí­ro­de ale­bo pre zri­a­ďo­va­nie malých súkro­mých pre­vá­d­zok. V prí­pa­de poži­a­dav­ku rea­li­zá­cie modu­lár­ne­ho rodin­né­ho domu je vhod­ná spo­lu­prá­ca s archi­tek­tom, kto­rý ovlá­da sys­tém modu­lár­nej výstavby.

DESIGNO­VO UNI­KÁT­NY SYS­TÉM MODU­LÁR­NEJ VÝSTAVBY

Fashi­on Line

Navštívte stránku produktu

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →