KOMA SLOVAKIA alt

Pre archi­tek­tov a projektantov


Modu­lár­ne budo­vy spa­da­jú do dvoch kate­gó­rií. Trva­lé budo­vy – PMC /Permanent Modu­lar Construction/ a tie kto­ré sú dočas­né a pre­mies­tni­telné – NPM­C/­­Non-per­­ma­­­nent modu­lar construction/. Tým­to kate­gó­ri­ám je tre­ba prispôso­biť archi­tek­to­nic­ký návrh tak, aby boli zacho­va­né všet­ky výho­dy modu­lár­nych kon­štruk­cií. Hlav­ne rých­losť výstav­by a výro­ba celých kom­po­nen­tov budov vo výrob­ných halách metó­dou Off-site construction.

TECH­NIC­KÉ INFORMÁCIE

Čo vzi­ať do úva­hy pri plá­no­va­ní modu­lár­nej stavby

Golf-lozorno-tisk-2

Fasády modu­lár­nych sta­vieb mož­no opat­riť všetkými­ dostup­ný­mi mate­ri­á­lmi. Dopo­ru­ču­je sa ale voliť také, kto­ré naj­via­cej vyho­vu­jú modu­lár­nym stav­bám a kto­ré mož­no vyrá­bať vo výrob­nom závo­de. Poki­aľ sa mon­tu­je fasáda až na urče­nom mies­te, predl­žu­je sa čas rea­li­zá­cie o dobu mon­tá­že fasády. Zvo­le­ný druh fasády tiež ovplyv­ňu­je rozo­bera­tel­nosť stav­by a jej ďal­šie použitie.

Veli­kosť modu­lov ovplyv­ňu­je pre­pra­vi­teľnosť - nadroz­mer. Legisla­tív­ne pred­pi­sy pre nadroz­mer sa v jed­not­li­vých kra­ji­nách líšia, pre­to dopo­ru­ču­je­me pred návr­hom toto kon­zul­to­vať s výrob­com s urče­ním kra­ji­ny, kde je plá­no­va­ná rea­li­zá­cia. Je daná pria­ma úme­ra - čím je modul väč­ší, tým je mon­táž rých­lej­šia, ale dopra­va finanč­ne nároč­nej­šia. Modu­ly mož­no do svet­lej výš­ky cca 3m pre­pra­vo­vať v zlo­že­nom sta­ve, nad 3m mož­no pre­pra­viť modul v tzv. flat-pack sta­ve /podlaha a strop a ste­ny sú zlo­že­né do​„balí­ku“, kto­rý sa na mies­te urče­nom zlo­ží do cel­ku /. Vyro­by­teľné modu­ly sú v roz­me­roch 12m x 4m x 4m – von­ka­šie rozmery.

Pri návr­hu je tre­ba správ­ne roz­vrh­núť posklada­nie modu­lov ved­ľa seba tak, aby spo­je modu­lov boli realizovatel­né. Pri sklad­be modu­lov je tre­ba mys­lieť na odvod vody zo stre­chy, poki­aľ sa neu­va­žu­je sekun­dár­na stre­cha so samo­stat­ným rieše­ním odvo­du vody rov­na­ko ako na kla­sic­kých stav­bách. Vylo­že­ni jed­not­li­vých modu­lov mož­no bez doda­toč­ných úprav sta­ti­ky rámov modu­lov pre­viesť do 0,8m. Poki­aľ je poža­do­va­né väč­šie vylo­že­nie, je nut­né zabez­pe­čiť buď podo­pre­nie modu­lu ale­bo navrh­núť špe­ci­ál­ne rieše­nie rámo­vej kon­štruk­cie, kto­rá ovplyv­ňu­je ako cenu stav­by, tak aj cenu dokumentácie.

Fir­ma KOMA vyrá­ba štan­dard­ne modu­ly až do 3 pod­la­ží. Sto­ho­va­tel­nosť je ovplyv­nená i zvo­le­nou výrob­ko­vou radou modu­lov KOMA . V prí­pa­de požia­dav­ku na viac pod­laž­nú budo­vu je tre­ba toto indi­vi­du­ál­ne rie­šiť s výrob­com. Je tre­ba si ale uve­do­miť, že aty­pic­ké rieše­nie ovplyv­ní čas a cenu navr­ho­va­né budovy.

Je dopo­ru­če­né zohlad­niť pri dis­po­zič­nom rieše­ní sys­tém sklada­nia rámov modu­lov. V kaž­dom rohu rámu modu­lu je stľp, kto­rý je vhod­né dis­po­zič­ne začle­niť . Vnútor­né prieč­ky je vhod­né rie­šiť v mies­te rámov modu­lov ale­bo v pro­stried­ku modu­lu so zre­te­lom na umiest­ne­nie oki­en. Sani­tár­nu časť budo­vy je vhod­né rie­šiť vždy v rám­ci jed­né­ho modu­lu a v prí­pa­de viac­pod­laž­ných budo­v umies­tňo­vať sani­tár­ne modu­ly nad sebou.

Modu­lár­na výstav­ba je typic­ká tým, že jed­not­li­vé modu­ly sú samo­nos­né a tiež nie je pre zákla­dy vyža­do­va­ná armo­va­ná zákla­do­vá doska. Modu­lár­nu budo­vu mož­no zakla­dať na zákla­do­vé pásy ale­bo betó­no­vé pät­ky. Mož­no pou­žiť i zákla­do­vé oceľo­vé vru­ty tam, kde to rast­lá zemi­na umož­ňu­je. Niekto­ré výrob­ko­vé rady modu­lov vyža­du­jú zane­chať pod spod­nou pod­la­hou vzdu­cho­vú medze­ru, kte­rá zabra­ňu­je kon­den­zá­cii vlh­kos­ti. V tom­to prí­pa­de je nut­né umož­niť odve­tra­nie tých­to zákla­dov. Vzdu­cho­vá medze­ra v niekto­rých prí­pa­doch nahra­dzu­je pro­ti­ra­dóno­vú izoláciu.

Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.
Pekarna kutzer erbendorf 02

Budovy pre podnikanie

Pod­ni­ka­nie v modu­lár­nych objek­toch ide zce­la v sú­la­de aktu­ál­nych spo­lo­čen­ských požia­dav­kov: Rých­la, vari­a­bil­ná výstav­ba s mož­ný­mi zmena­mi dis­po­zic v bud­úcnos­ti – to všet­ko s ohľa­dom na spo­le­čen­skú zodpo­ved­nosť fir­my, jej úče­lom či dokon­ca umies­tne­ním je mož­né vždy prehodnotiť.

Fashi­on­Li­ne


DESIGNO­VO UNI­KÁT­NY SYS­TÉM MODU­LÁR­NEJ VÝSTAVBY

Navštívte stránku produktu

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →