KOMA SLOVAKIA alt
  • Sestava
  • 4 x C3 L
  • C3 L03
  • Spoj kontejneru
  • 31

Variabilné riešenie C3V

Kategorie: Sestavy

Vďaka kon­taj­ne­ru C3V a jeho vari­a­bil­ným von­ka­j­ším pane­lom (plný/okno/dvere) aj vnútor­ným prieč­kam ľah­ko prispô­so­bí­me koneč­ný pôdo­rys na mie­ru. Záro­veň je mož­ná aj kom­bi­ná­cia obyt­ných a sani­tár­nych kontajnerov.


Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Následující TRIO zostava