KOMA SLOVAKIA alt
 • Dvojce 4 AXO final
 • DUO
 • Dvojce 3
 • Dvojce 4
 • Dvojce 2
 • Dvojce 1
 • Dvojce 1 B
 • DUO kancelar

DUO zostava (C3 L 04 + C3 L 07)

Kategória: Zostavy

Jed­ná sa o dva spo­je­né obyt­né kon­taj­ne­ry s pries­to­rom 5×6 m, pri vyu­ži­tí šir­ších kon­taj­ne­rov potom 6×6 m. Zosta­va pon­úka mož­nos­ti spo­je­nia ako obyt­ných, tak aj sani­tár­nych kon­taj­ne­rov na rôz­ne využitia.


Spo­je­ním dvoch obyt­ných kon­taj­ne­rov vzni­ká pries­tor 5×6 m, kto­rý pon­úka dosta­tok kom­for­tu a skve­lé mož­nos­ti vyu­ži­tia. Je mož­né ho roz­de­liť prieč­kou s dve­ra­mi ale­bo chod­bič­kou, vnútor­né prieč­ky sú vari­a­bil­né. Mož­no ho vyu­žiť ako kan­ce­láriu, záze­mie, šat­ne, men­ší obchod, občer­stve­nie a pod.

Spo­je­ním dvou obyt­ných kon­tej­ne­rů vzni­ká pro­stor 5×6 m, kte­rý nabí­zí dosta­tek kom­for­tu a skvě­lé mož­nos­ti vyu­ži­tí. Lze jej roz­dě­lit příč­kou s dveř­mi nebo chod­bič­kou, vnitř­ní příč­ky jsou vari­a­bil­ní. Lze jej vyu­žít jako kan­ce­lář, záze­mí, šat­ny, men­ší obchod, občer­stve­ní apod.

Predchádzajúci TRIO zostava
Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
 • Výška: 2800
 • Svetlá výška: 2500
 • Šírka: 4876
 • Dĺžka: 6058
Okno:

2x1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenná roleta:

2x integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

Ne

Elektro:

4 ks osvetlenia (žiarivky 2x36 W), 6 ks vnútornej zásuvky (220 V), 2 ks ohrievač AEG (2 kW), 2 ks rozvádzač s ističmi

Stohovateľnosť:3 ks