KOMA SLOVAKIA alt
 • zostavy kontajnerov na predaj - 3 kontajnery
 • zostavy kontajnerov - 3 kontajnery
 • zostavy kontajnerov - 3 kontajnery
 • zostavy kontajnerov - tri kontajnery
 • zostavy kontajnerov - tri kontajnery
 • zostavy kontajnerov - tri kontajnery
 • zostavy kontajnerov - tri kontajnery pôdorys

TRIO zostava

Kategorie: Sestavy

Jed­ná sa o tri spo­je­né obyt­né kon­taj­ne­ry s pries­to­rom 7,5×6 m, pri vyu­ži­tí šir­ších kon­taj­ne­rov potom 9×6 m. Zosta­va pon­úka mož­nos­ti spo­je­nia ako obyt­ných, tak aj sani­tár­nych kon­taj­ne­rov na rôz­ne využitia.


Spo­je­ním troch obyt­ných kon­taj­ne­rov vzni­ká pries­tor 7,5×6 m, kto­rý pon­úka dosta­tok kom­for­tu a skve­lé mož­nos­ti vyu­ži­tia. Je mož­né ho roz­de­liť prieč­ka­mi, prí­pad­ne skom­bi­no­vať so sani­tár­nym kon­taj­ne­rom. Zosta­vu radi prispô­so­bí­me vašim potre­bám na čo naj­e­fek­tív­nej­šie využitie.

Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
 • Výška: 2800
 • Svetlá výška: 2500
 • Šírka: 7314
 • Dĺžka: 6058
Stohovateľnosť:3 ks
Okno:

3x1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenná roleta:

3x integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dveře:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

Ne

Elektro:

6 ks osvetlenia (žiarivky 2x36 W), 9 ks vnútornej zásuvky (220 V), 3 ks ohrievač AEG (2 kW), 3 ks rozvádzač s ističmi