KOMA SLOVAKIA alt

Stan­dar­d­Li­ne - C


Uni­ver­zál­ne modu­lár­ne objek­ty StandardLine


Rada Stan­dard­Line je náš najpredá­vanejší typ pries­torových mod­ulov, a to hlav­ne vďaka skvelé­mu pome­ru kval­i­ty a ceny. Mož­no ich vyu­žiť pre mno­hé úče­ly, napr. Škôl­ky, reštau­rácie, záze­mia na stav­bách pre admi­nis­tra­tí­vu ale aj šat­ne pre pra­cov­ní­kov firi­em a daľ­šie. Mimo iné­ho táto rada vyni­ká predlže­nou živ­ot­nos­ťou, svo­jou ekologičnos­ťou a finanč­nou nenáročnos­ťou. Vybe­rať prit­om môže­te z množ­stva rôz­nych variant.

Obytné a sanitárne moduly - kontajnery

Obyt­né kon­taj­ne­ry, ich nos­ná kost­ra je vyrobe­ná zo žiaro­vo zin­ko­va­né­ho ple­chu, majú predĺ­že­nú život­nosť bez nut­nos­ti doda­toč­ných oprav­ných náte­rov. Obyt­né kon­taj­ne­ry, ale­bo chce­te názov modu­lár­na výstav­ba, pred­sta­vu­jú novú alter­na­tívu v sta­veb­níc­tve. Alter­na­tí­vu eko­no­mic­kú, finanč­ne nená­roč­nú a navi­ac i eko­lo­gic­kú. Poki­aľ sa roz­hod­ne­te, že chce­te rýchle (v ráde týžd­ňov ) posta­viť tre­ba uby­tov­ňu, reštau­rá­ciu, záze­mie pre robot­ní­kov ale­bo škôl­ku, obyt­ný kon­taj­ner pred­sta­vu­je ide­ál­ne rieše­nie. Poki­aľ sa roz­hod­ne­te rea­li­zo­vať rodin­ný dom pomo­cou pries­to­ro­vých modu­lov, tak jedi­ne z rady Com­fortLine a to výni­močne podľa spra­co­va­né­ho pro­jek­tu špe­ci­a­lis­tu na modu­lár­nu výstavbu. 

 • C3L – obytné moduly

  Štan­dard­né obyt­né 8“ až 20“ moduly. 

  3x sťa­ho­va­teľ­né modu­ly vhod­né ako uby­to­va­cie, kan­ce­lár­ske a sta­veb­né modu­ly, vyu­ži­teľ­né pre stav­by dočas­né­ho cha­rak­te­ru pre rôz­ne účely.

  Tie­to modu­ly sú kom­plet­ne vyba­ve­né výplňa­mi otvo­rov, úpra­vou povrchu, elek­tro­in­šta­lá­ci­a­mi a sani­tár­nym zariadením.

  Vhod­né pre stav­by trva­lé­ho cha­rak­te­ru s mož­nos­ťou vyu­ži­tia demon­tá­že a opä­tov­nej mon­tá­že na novom mieste.

 • C3S – sanitárne moduly

  Sani­tár­ne modu­ly C3S máme v pre­ná­jomnom par­ku v kon­krét­nych špe­ci­fi­ká­ci­ách a výba­vách, kto­ré sa nám v prie­be­hu minu­lých rokov osved­či­li ako naj­vi­ac poža­do­va­né naši­mi zákaz­ní­kmi. Naše modu­ly pre­chá­d­za­jú prie­bež­ný­mi moder­ni­zá­ci­a­mi podľa aktu­ál­nych tren­dov v tom­to segmente.

 • C3V – variabilné moduly

  Typ C3V sú modu­ly s vyme­ni­teľ­ný­mi ste­na­mi a priečkami.

  Kom­bi­ná­ci­ou jed­not­li­vých pane­lov sti­en, kto­ré sú buď plné, s dver­mi nebo s oknom, a vnútor­ných prie­čok buď plných nebo s dver­mi, prispô­so­bí­me koneč­ný pôdo­rys podľa vášho priania.

  Typ modu­lov C3VF pre úče­ly pre­pra­vy je mož­no skla­dať roz­lo­že­né modu­ly do pake­tov - na mies­to jed­né­ho ISO kon­taj­ne­ru je tak mož­né dopra­viť až 4ks modu­lov typu CF.

 • C3VF – variabilné skladateľné moduly

  Modul C3VF skla­da­teľ­ný do pake­tu tkzv, flat-pack modul. Jed­not­li­vé ste­no­vé pane­ly si môže zákaz­ník sám rôz­ne kom­bi­no­vať a zamieňať. K dis­po­zí­cii má buď plný panel, panel s dver­mi ale­bo s oknom a vnútor­né prieč­ky buď plné ale­bo s dvermi.

  C3VF pro úče­ly pre­pra­vy je mož­no skla­dať roz­lo­že­né modu­ly do pake­tov - na mies­to jed­né­ho obyt­né­ho modu­lu C3L, je tak mož­no dopra­viť až 4ks modu­lov typu C3VF