KOMA SLOVAKIA alt
Hotel le relais de la malmaison 53
Hotel le relais de la malmaison 47
Hotel le relais de la malmaison 12
Hotel le relais de la malmaison 15
Hotel le relais de la malmaison 17
Hotel le relais de la malmaison 35
Hotel le relais de la malmaison 43
Hotel le relais de la malmaison 45
Hotel le relais de la malmaison 55
Hotel le relais de la malmaison 56
Hotel le relais de la malmaison 60
Hotel le relais de la malmaison 62
Hotel le relais de la malmaison 68
Hotel le relais de la malmaison 71
Hotel le relais de la malmaison 73
Hotel le relais de la malmaison 74
Hotel le relais de la malmaison 16
Hotel le relais de la malmaison 28
Hotel le relais de la malmaison 50

18 fotografií

Prístavba 4* hotela v Paríži


Prístavba hotela LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paríži.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre bývanie / Hotely
Rok realizácie:2019
Architekt / Štúdio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Zem realizácie:Francúzsko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 4 měsíce
Dĺžka výroby: 2 měsíce
Počet modulov: 44
Užitková plocha: 958 m2
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj

Modu­lár­na prístav­ba 4* hote­la LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Parí­ži pre­u­ká­za­la ďal­šiu vyu­ži­teľ­nosť modu­lár­nej výstav­by v pra­xi. Prístav­ba hote­la obsa­hu­je 28 plne kli­ma­ti­zo­va­ných izieb, kaž­dá izba má svoj bal­kón a soci­ál­ne zari­a­de­nie. Celá prístav­ba je 4 pod­laž­né. Hotel je umiest­ne­ný v par­ku, tak­že šetr­ná výstav­ba pomo­cou modu­lov, kto­rá nezaťa­žu­je oko­lie sta­veb­ným ruchom tak, ako štan­dard­ná výstav­ba, bolo hlav­ným dôvo­dom, pre­čo sa objed­ná­va­teľ Serie Flex roz­ho­dol pre túto metó­du výstavby.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie