KOMA SLOVAKIA alt

18 fotografií

Prístavba 4* hotela v Paríži


Prístavba hotela LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paríži.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre bývanie / Hotely
Rok realizácie:2019
Architekt / Štúdio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Zem realizácie:Francúzsko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 4 měsíce
Dĺžka výroby: 2 měsíce
Počet modulov: 44
Užitková plocha: 958
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj

Modu­lár­na prístav­ba 4* hote­la LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Parí­ži pre­u­ká­za­la ďal­šiu vyu­ži­teľ­nosť modu­lár­nej výstav­by v pra­xi. Prístav­ba hote­la obsa­hu­je 28 plne kli­ma­ti­zo­va­ných izieb, kaž­dá izba má svoj bal­kón a soci­ál­ne zari­a­de­nie. Celá prístav­ba je 4 pod­laž­né. Hotel je umiest­ne­ný v par­ku, tak­že šetr­ná výstav­ba pomo­cou modu­lov, kto­rá nezaťa­žu­je oko­lie sta­veb­ným ruchom tak, ako štan­dard­ná výstav­ba, bolo hlav­ným dôvo­dom, pre­čo sa objed­ná­va­teľ Serie Flex roz­ho­dol pre túto metó­du výstavby.


Zpäť na referencie