KOMA SLOVAKIA alt

Com­fort­Li­ne - M


Níz­ko­ener­ge­tic­ké modu­lár­ne domy Com­fort­Li­ne pre vyso­ký štandard.

Mercedes medzi modulmi – možnosť výstavby nízkoenergetických stavieb.

Keď sa spý­ta­te spo­koj­ných maji­teľov modu­lár­nych sta­vieb, čo na nich naj­vi­a­cej oce­ňujú, odpo­vedia vám jas­ne. Tie­to stav­by sú bez­kon­ku­renčne mobil­né, šet­ria penia­ze, čas i prí­ro­du. Niek­to­ré níz­ko­ener­ge­tic­ké domy sku­točne posky­tujú veľ­kú úspo­ru opro­ti štan­dard­ným domom - a to najmä vďaka šetr­ným, eko­lo­gic­kým a eko­no­mic­kým spô­so­bom vyku­ro­va­nia a per­fekt­né­mu zatep­le­niu fasády, stre­chy a pod­la­hy s mini­ma­li­zá­ci­ou tepel­ných mostov.

Moduly splnia i najnáročnejšie prianie investora

Tiež ste vždy sníva­li o tom, že si nechá­te skon­štru­o­vať stav­bu pres­ne podľa vašich pred­stáv? Modu­lár­ne domy uro­bia zo sna sku­toč­nosť. Posky­tujú totiž ohrom­nú vari­a­bi­li­tu, vďaka kto­rej sa sta­li oka­mži­te milá­či­kom tých naj­ná­ročnej­ších kli­en­tov. V modu­lár­nom dome môže­te usku­toč­niť svo­je pod­ni­ka­teľské plá­ny, modu­lár­ne domy sa s úspe­chom uplat­ňujú v škol­stve, ale i ako domo­vy pre seni­o­rov a v nepo­sled­nej rade uspo­ko­ja moder­né pred­sta­vy o bývaní.

Fasáda môže byť futuristická i prírodná

Začne­me tre­ba u fasády. Vybe­rať môže­te z mno­ho typov rôz­nych obkla­do­vých mate­ri­á­lov rôz­nych vlast­nos­tí. Niek­torí ľudia volia tre­ba super­mo­der­né, futu­ris­tic­ké obkla­dy, kto­ré dajú objek­tu punc sci-fi. Ďal­ší zákaz­ní­ci zostá­vajú pri zemi a rad­šej upred­nost­ňujú prí­rod­né a decent­né mate­ri­á­ly, vďaka kto­rým modu­lár­ne stav­by lep­šie zapad­nú do kra­ji­ny. Fan­tá­zii sa sku­točne hra­ni­ce nekla­dú. Všet­ko závi­sí na archi­tek­to­vi, ako pocho­pí pria­nie inves­to­ra a skĺ­bi s mies­tom, kde sa plá­nu­je bud­úca stav­ba umiestniť.

Váš dom môže mať obrovskú sklenenú stenu

Fan­tá­zia môže zostať v hre i potom, čo si vybe­ri­e­te fasádu. Von­ka­j­šiu podo­bu objek­tu samozrej­me tvo­ria i okná a dve­re. Ich roz­mies­tne­nie a veľ­kosť je opäť len a len na vás. Modu­lár­ny dom môže mať malé okná, ale i obrov­ské skle­ne­né ste­ny, kto­ré do objek­tu vpus­tia maxi­mum slneč­ných lúčov.

Mnoho podôb interiéru

Rieše­nie samot­né­ho inte­ri­é­ru je opäť na vás, modu­lár­ne domy posky­tujú pries­tor pre kúpeľ­ňu, kuchyňu, kan­ce­lár­ske i spo­lo­čen­ské pries­to­ry. Ich podo­bu určí­te jedi­ne vy. Mno­ho podôb môže mať i vnútor­ný obklad ale­bo pod­la­hy. Chce­te kera­mic­ký obklad v kúpeľ­ni a betó­no­vú pod­la­hu v kan­ce­lárii? Nie je pro­blém. Neob­vyklú podo­bu celé­ho pries­to­ru môžu navi­ac tiež umoc­niť vkus­né krbo­vé kachle. Rov­na­ké inte­ri­é­ro­vé povrchy pod­láh a sti­en ako sú pou­ží­va­né pri štan­dard­nej výstav­be, môže­te pou­žiť i v modu­lár­nej výstavbe.

K realizácii domu z modulov prizvete odborníka

K stav­be modu­lár­nych domov roz­hod­ne pri­z­vi­te odbor­nú a reno­mo­va­nú fir­mu. Objekt objed­ná­te, do nie­koľ­kých mesia­cov vám ho vyro­bia a vlast­ná stav­ba bude trvať doslo­va pár dní. Poki­aľ chce­te pri stav­be novej reštau­rá­cie ale­bo kan­ce­lár­ske­ho objek­tu uše­t­riť čas, peni­a­ze i ner­vy, roz­hod­ni­te sa pre modu­lár­nu výstavbu.