KOMA SLOVAKIA alt

Pre­ná­jom

Potreb­né infor­má­cie k pre­nájmu modu­lár­nych sta­vieb, kon­taj­ne­rov aj príslu­šen­stva. Dbaj­tě pro­sím zvý­še­nej pozor­nos­ti k zása­dám uží­va­nie pre­na­jí­ma­nych kontejnerov.