KOMA SLOVAKIA alt

16 fotografií

Špeciálne vývojové modulárne stredisko


Žiadny pravý uhol, strecha v úrovni priľahlej komunikácie. Nová budova v areáli firmy KOMA borí zažité stereotypy o modulárnej výstavbe. Vďaka spolupráci s architektonickým duom Michal Krištof a Ondřej Chybík sa im podarilo vytvoriť unikátny priestor s plochou 170 m2 iba s pomocou 6 modulov s lichobežníkovým pôdorysom.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2021
Architekt / Štúdio:Chybik+Kristof architects & urban designers
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Počet modulov: 6
Užitková plocha: 170 m2

Budo­vu môže­te posta­viť z rôz­nych mate­ri­á­lov - z tehál, pane­lov ale­bo z celých modu­lov. Pri Vývo­jo­vom ino­vač­nom cen­t­re je ten­to kon­cept posu­nu­tý o kus ďalej tým, že je vyu­ži­tý a vypl­ne­ný pries­tor prá­ve med­zi modul­mi. Zmys­lom ino­vač­né­ho cen­t­ra bolo oslo­bo­diť modu­lár­nu archi­tek­t­ú­ru od strikt­ne pra­vé­ho uhla.

Celý kon­cept archi­tek­ti pod­či­ark­li fareb­nos­ťou – všet­ky modu­ly sú vo vnútri mat­ne čier­ne a ukrý­vajú kom­plet­né záze­mie od tech­nic­kej miest­nos­ti, cez šat­ne, kuchyn­ku, sani­tár­ne zari­a­de­nia, až po mul­ti­me­di­ál­ne vyba­ve­nie ale­bo showro­om. Naopak

pries­to­ry med­zi modul­mi tvo­ria priestran­ný open spa­ce v kon­trast­nej bie­lej far­be s vyu­ži­tím per­fo­ro­va­né­ho ple­chu, designo­vo vychá­d­za zo vzhľa­du labo­ra­tó­ria. Aby sa s pries­to­rom dalo pruž­ne pra­co­vať, je vo vnútri vytvo­re­ný dômy­sel­ný sys­tém bie­lych záve­sov, pomo­cou kto­rých je mož­né pries­tor pre­me­niť na jed­not­li­vé kan­ce­lárie ale­bo otvo­riť pre kon­fe­ren­cie. K pod­po­re tvo­ri­vej čin­nos­ti prispie­vajú aj dve pyra­mí­dy s vyso­kou svetlou výš­kou zakon­če­né svet­líkmi. Tie­to pyra­mí­dy vystu­pujú zo zele­nej strechy.Zpäť na referencie