KOMA SLOVAKIA alt
5 kopie min
4 kopie min
26 kopie
28 kopie
8 kopie min
9 kopie min
10 kopie min
13 kopie min
14 kopie min
16 kopie min
21 kopie min
23 kopie min
IMG 2429 kopie
IMG 2440 kopie
IMG 2444 kopie
IMG 2497 kopie
46

16 fotografií

Špeciálne vývojové modulárne stredisko


Žiadny pravý uhol, strecha v úrovni priľahlej komunikácie. Nová budova v areáli firmy KOMA borí zažité stereotypy o modulárnej výstavbe. Vďaka spolupráci s architektonickým duom Michal Krištof a Ondřej Chybík sa im podarilo vytvoriť unikátny priestor s plochou 170 m2 iba s pomocou 6 modulov s lichobežníkovým pôdorysom.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2021
Architekt / Štúdio:Chybik+Kristof architects & urban designers
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Počet modulov: 6
Užitková plocha: 170 m2

Budo­vu môže­te posta­viť z rôz­nych mate­ri­á­lov - z tehál, pane­lov ale­bo z celých modu­lov. Pri Vývo­jo­vom ino­vač­nom cen­t­re je ten­to kon­cept posu­nu­tý o kus ďalej tým, že je vyu­ži­tý a vypl­ne­ný pries­tor prá­ve med­zi modul­mi. Zmys­lom ino­vač­né­ho cen­t­ra bolo oslo­bo­diť modu­lár­nu archi­tek­t­ú­ru od strikt­ne pra­vé­ho uhla.

Celý kon­cept archi­tek­ti pod­či­ark­li fareb­nos­ťou – všet­ky modu­ly sú vo vnútri mat­ne čier­ne a ukrý­vajú kom­plet­né záze­mie od tech­nic­kej miest­nos­ti, cez šat­ne, kuchyn­ku, sani­tár­ne zari­a­de­nia, až po mul­ti­me­di­ál­ne vyba­ve­nie ale­bo showro­om. Naopak

pries­to­ry med­zi modul­mi tvo­ria priestran­ný open spa­ce v kon­trast­nej bie­lej far­be s vyu­ži­tím per­fo­ro­va­né­ho ple­chu, designo­vo vychá­d­za zo vzhľa­du labo­ra­tó­ria. Aby sa s pries­to­rom dalo pruž­ne pra­co­vať, je vo vnútri vytvo­re­ný dômy­sel­ný sys­tém bie­lych záve­sov, pomo­cou kto­rých je mož­né pries­tor pre­me­niť na jed­not­li­vé kan­ce­lárie ale­bo otvo­riť pre kon­fe­ren­cie. K pod­po­re tvo­ri­vej čin­nos­ti prispie­vajú aj dve pyra­mí­dy s vyso­kou svetlou výš­kou zakon­če­né svet­líkmi. Tie­to pyra­mí­dy vystu­pujú zo zele­nej strechy.


Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie