KOMA SLOVAKIA alt
Kybernetes-kosice-4
Kancelaria-technika
Kybernetes-kosice-fasada
Kybernetes-schody-tocite
Pohlad-bocny
Kybernetes
Relaxacne-miesto-zamestnancov
Kybernetes-kosice-1
Kybernetes-kosice-2
Kybernetes-kosice-3
Kybernetes-kosice-4
Kybernetes-kosice-5
Kybernetes-kosice-6
Kybernetes-kosice-7
Kybernetes-kosice-8
Kybernetes-kosice-9
Kybernetes-kosice-10
Kybernetes-kosice-11
Kybernetes-kosice-12
Kybernetes-kosice-13
Kybernetes-kosice-14

20 fotografií

Administratívna budova pre Kybernetes s.r.o.


Dvojpodlažná administratívna budova s omietkovou fasádou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy / Kancelárie
Rok realizácie:2011
Klient:Kybernetes
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 20
Užitková plocha: 300 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Kan­ce­lár­ska budo­va je dvoj­pod­laž­ná s omi­et­kou o cel­ko­vej ploche 300m². Kan­ce­lár­ska budo­va pre fir­mu Kyber­ne­tes v Koši­ci­ach na prvý pohľad vypa­dá ako kon­venč­ná budo­va. Aj tak môžu vypa­dať modu­ly rady Stan­dar­d­Li­ne, ak si to zákaz­ník bude pri­ať. Inves­tor si vybral modu­lár­ny sys­tém KOMA pre výstav­bu objek­tu v stiesne­ných pries­to­roch na svo­jom pozem­ku. Inte­ri­ér pres­ne spĺňa poža­dav­ky kli­en­ta, aby kto­koľ­vek do budo­vy pri­šiel, mal pocit, že je v muro­va­nej budo­ve. Čo by ovšem kon­venč­ná výstav­ba nedo­ká­za­la, je spl­niť šibe­nič­ný ter­mín výstav­by. Pre­to si kli­ent vybral KOMA sys­tém – vari­a­bil­ný a super­rych­lý zpô­sob výstavby.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie