KOMA SLOVAKIA alt
KMF 2
KMF 3
KMF 1

2 fotografia

Kancelárske priestory pre KMF s.r.o.


Přízemní modulární dočasná administrativní budova složená se 6 modulů, osazená na zemních vrutech.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy / Kancelárie
Rok realizácie:2023
Klient:KMF s.r.o.
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 3 dni
Dĺžka výroby: 2 týždne
Počet modulov: 6
Užitková plocha: 112 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Prenájom

V lete 2023 sme doda­li modu­lár­ne kan­ce­lár­ske pries­to­ry pre nášho dlho­roč­né­ho zákaz­ní­ka KMF s.r.o. Objekt pozostá­va zo šiestich modu­lov dĺž­ky 7,5m s nad­štan­dard­nou izo­lá­ciu. Pre ten­to objekt sme po spo­ločnej doho­de zvo­li­li fasádu KOMA3 z ohý­ba­ných ple­cho­vých kaziet. 

Zosta­va modu­lov je osa­de­ná na 64 zem­ných vru­toch, vďaka kto­rým po ukon­če­ní pre­nájmu ale­bo pres­ťa­ho­va­ní objek­tu zosta­ne tráv­na­tá plo­cha neporušená. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie