KOMA SLOVAKIA alt
V Podlahy Pardubice 6
V Podlahy Pardubice 2
V Podlahy Pardubice 7
V Podlahy Pardubice 8
V Podlahy Pardubice 6
V Podlahy Pardubice 9
V Podlahy Pardubice 3
V Podlahy Pardubice 1
V Podlahy Pardubice 10
V Podlahy Pardubice 11
V Podlahy Pardubice 12
V Podlahy Pardubice 5
V Podlahy Pardubice 4

12 fotografií

Administratívna budova pre V-Podlahy


Modulárna dvojpodlažná administratívna budova z 22 modulov výrobkového radu StandardLine s fasádou z bondových dosiek.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2020
Klient:V-Podlahy
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 týdny
Dĺžka výroby: 1 týden
Počet modulov: 22
Užitková plocha: 396 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Fir­ma V-Pod­la­hy, náš dlho­roč­ný dodá­va­teľ, sa roz­hod­la vyu­žiť náš modu­lár­ny sys­tém na rea­li­zá­ciu admi­nis­tra­tív­nej budo­vy, pre­daj­ne a showro­o­mu. Dvoj­pod­laž­ná budo­va je posta­ve­ná z 22 modu­lov výrob­ko­vé­ho radu Stan­dar­d­Li­ne a spĺňa poži­a­dav­ky na poži­ar­nu odol­nosť DP1. V inte­ri­é­roch sú oblož­ko­vé zárub­ne, pod­hľa­dy, skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dov. Budo­va je opláš­te­ná bon­do­vý­mi doska­mi v čer­ve­nej far­be. Poscho­die slúži ako kan­ce­lárie a zasa­da­cia miest­nosť spo­loč­nos­ti, prí­ze­mie ako pre­da­jňa pod­la­ho­vín a showroom.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie