KOMA SLOVAKIA alt
TESTEK Bratislava 01
TESTEK Bratislava 01 kopie
TESTEK Bratislava 03 kopie
TESTEK Bratislava 04 kopie
TESTEK Bratislava 05 kopie

4 fotografia

Administratívne priestory pre spoločnosť TESTEK servis s.r.o.


Trojpodlažné modulárne kancelárie a zázemie pre zamestnancov z 12 modulov radu StandardLine s fasádou z profilovaného lakovaného plechu.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2023
Klient:TESTEK servis s.r.o.
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 3 týždne
Dĺžka výroby: 3 týždne
Počet modulov: 12
Užitková plocha: 234 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

V mesi­a­ci marec – apríl 2023 sa nám poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať dlho­do­bo pri­pra­vo­va­nú zákaz­ku TESTEK 

Objekt bol navr­ho­va­ný ako roz­ší­re­nie admi­nis­tra­tív­nych pries­tor pre spo­loč­nosť TES­TEK ser­vis s.r.o. kto­rý posky­tu­je v rám­ci Slo­ven­ska ško­le­nia pre STK služby. 

Jed­na­lo sa o dodáv­ku 12 ks modu­lov KOMA zosta­va je zlo­že­ná na 3 pod­la­žia v dvoch RAL prevedeniach

Teší­me sa nové­mu modu­lár­ne­mu objek­tu zre­a­li­zo­va­né­mu na Slo­ven­ku, kto­rý bude slúžiť ako záze­mie pre zamest­nan­cov. Záro­veň bude slúžiť ako ško­li­a­ce stre­dis­ko, kde sa budú stretá­vať ľudia z celé­ho Slo­ven­ska pôso­bi­a­ci v auto­mo­bi­lo­vom pri­e­mys­le čo môže pre­niesť ďal­šie zau­jí­ma­vé pro­jek­ty v rám­ci Slo­ven­skej republiky. 


Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku