KOMA SLOVAKIA alt
Vw-bratislava-10
Vw-bratislava-1
Vw-bratislava-3
Vw-bratislava-5
Vw-bratislava-9
Vw-bratislava-10
Vw-bratislava-11
Vw-bratislava-12
Vw-bratislava-17
Vw-bratislava-18

9 fotografií

Kancelárie pre Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava


Dočasné modulárne kancelárie prenajímané firme Volkswagen Slovakia.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy / Kancelárie
Rok realizácie:2012
Klient:Volkswagen Slovakia
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 týždně
Dĺžka výroby: 2 týždně
Počet modulov: 23
Užitková plocha: 400 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Prenájom

Na jeseň roku 2012 došlo k doho­de o pre­ná­j­me kan­ce­lár­skej budo­vy z pries­to­ro­vých modu­lov s vede­ním spo­leč­nos­ti Volkswagen Slo­va­kia. Pozi­tív­nym fak­to­rom, kto­rý sa stal roz­ho­duj­úcim při navi­a­za­ní spo­lu­prá­ce slo­ven­ských firem, je cer­ti­fi­ko­va­ná výro­ba a výro­ba rámov kon­tej­ne­rov z pozin­ko­va­né­ho ple­chu, kto­rá v Čes­kej a Slo­ven­skej repub­li­ke nemá kon­ku­ren­ciu. Obľu­ba vyu­ží­va­nia kon­taj­ne­rov z pozin­ko­va­nej oce­le je v auto­mo­bi­lo­vom pri­e­mys­le logic­ká, lebo výho­dy pozin­ku opro­ti čier­ne­mu ple­chu poznajú z vlast­nej výro­by sami výrob­co­via auto­mo­bi­lov – pre­to žia­dajú len tie naj­lep­šie materiály.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie