KOMA SLOVAKIA alt
Reference 5a007f58ccf58
Reference 5a007f3d2c9a8
Reference 5a007f4aa63b1
Reference 5a007f435ceb8
Reference 5a007fc05d867
Reference 5a007f5257f5b
Reference 5a007fc6de8b1
Reference 5a007fcebc71b
Reference 5a007fd3a080e

8 fotografií

Volkswagen Slovakia – admin. budova K7


Modulárna trojpodlažná administratívna budova pre technických pracovníkov Volkswagen Slovakia pre nové modely rady Audi, Porsche a Volkswagen.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 mesiac
Dĺžka výroby: 1 mesiac
Počet modulov: 114
Užitková plocha: 2565 m2
Výrobková rada: StandardLine

KOMA zís­ka­va vďaka kva­lit­ným výrob­kom nároč­ných zákaz­ní­kov na Slo­ven­sku. Jed­na z posled­ných rea­li­zá­cií je admi­nis­tra­tív­na budo­va pre nad­ná­rod­ný kon­cern Volkswagen v Bra­ti­sla­ve. Modu­lár­na budo­va je umies­tnená v are­á­ly závo­du Volkswagen Slo­va­kia pria­mo pri vstu­pe do bra­ti­slav­ské­ho are­á­lu. Troj­pod­laž­ný objekt slú­ži pre pro­jek­tan­tov a tech­nic­kých pra­cov­ní­kov vyrá­ba­júcich mode­ly zna­čiek Audi, Por­sche a Volkswagen. Celá budo­va bola posta­ve­ná zo 114 modu­lov roz­me­rov 7.5002.9903.063 mm, kto­ré vyho­vu­jú tech­nic­kým požia­dav­kom, kto­ré musia spĺ­ňať výrob­né a admi­nis­tra­tív­ne budo­vy z hľa­dis­ka požiar­nej ochra­ny, tep­lo­tech­nic­kých, zvu­ko­vých a sta­tiských vlast­nos­tí a samo­zrej­me bez­peč­nos­ti a hygi­e­ny. Veľ­ká mie­ra pozor­nos­ti bola kla­de­ná i na design budo­vy. KOMA SLO­VA­KIA stá­le via­cej preu­ka­zu­je schop­nosť vyho­vieť i tým naj­ná­roč­nej­ším zákaz­ní­kom z pod­ni­ka­teľ­skej ale­bo komu­nál­nej sféry. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie