KOMA SLOVAKIA alt
kúrenie

Kúrenie

Kategorie: Příslušenství


Naše kon­taj­ne­ry sú štan­dard­ne vyba­ve­né ohrie­vač­mi s výko­nom 2000 W, ale v prí­pa­de potre­by môže­me dodať aj iné s rôz­nym výkonom.