KOMA SLOVAKIA alt
2 web
2 web
4 web
kontajnerový obchod na ďalší predaj s bondovou fasádou
3 web
9 web
13 web
12 web
10 web
14 web
11 web

10 fotografií

Predajňa pre Pro Resale


Modulárne predajné centrum so zasadacou miestnosťou a zázemím s bondovou fasádou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2019
Klient:Pro Resale
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 týden
Dĺžka výroby: 1 týden
Počet modulov: 6
Užitková plocha: 162 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

V roku 2010 sme doda­li zosta­vu 5 modu­lov pre spo­loč­nosť Pro Resa­le do Ost­ro­va­číc pri Brne. Po devi­a­tich rokoch presta­la zosta­va inves­to­ro­vi vyho­vo­vať a pre­to sme na mies­te pôvod­nej zosta­vy posta­vi­li väč­šiu a kom­fort­nej­šiu zosta­vu, kto­rá slúži ako pre­daj­né cen­t­rum, zasa­da­cia miest­nosť a záze­mie. Nová zosta­va je opláš­te­ná bon­do­vou fasádou, vo vnútri zaujmú preskle­né prieč­ky, vyku­ro­va­nie je rie­še­né pod­la­ho­vým kúre­ním Fénix. Pôvod­nú zosta­vu sme pre­miest­ni­li na iné mies­to v are­á­li fir­my, kde nájde nové využitie.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie