KOMA SLOVAKIA alt
Skalite koma slovakia zm 2
Skalite koma slovakia zm 2
Skalite koma slovakia zm 1
Skalite koma slovakia zm 3
Skalite koma slovakia zm 4
Skalite koma slovakia zm 5 0
Skalite koma slovakia zm 7
Skalite koma slovakia zm 8
Skalite koma slovakia zm 9
Skalite koma slovakia zm 10
Skalite koma slovakia zm 11
Skalite koma slovakia zm 12
Skalite koma slovakia zm 13

12 fotografií

Modulární objekt vybavenosti HOM Skalité


Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2019
Architekt / Štúdio:Dopravoprojekt Bratislava
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 mesiace
Dĺžka výroby: 1 mesiac
Počet modulov: 9
Užitková plocha: 190 m2
Forma predaja:Predaj
Poznámka:Budova sa realizovala za krutých zimných podmienok.

Obec Ska­li­té sa roz­pres­tie­ra na slo­ven­sko-poľskej hra­ni­ci, pár kilo­me­t­rov od mies­ta, kde sa stý­kajú hra­ni­ce troch štá­tov Slo­ven­ska, Poľska a Čes­ka. Je to krás­na hor­ská oblasť v sever­nej čas­ti Kysuc­kých Beskýd. Modu­lár­ny objekt pre Národ­nú dia­ľ­nič­nú spo­loč­nosť na dia­ľ­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naša sester­ská spo­loč­nosť KOMA SLO­VA­KIA, kto­ré pre­dá­va a pre­na­jí­ma výrob­ky KOMA MODU­LAR. Sta­veb­nú pri­pra­ve­nosť pre modu­ly zre­a­li­zo­va­la sta­veb­ná fir­ma Váhostav-SK. Fasáda na celom objek­te je rea­li­zo­va­ná z hli­ní­ko­vých kazi­et vo far­bách logo­ma­nu­á­lu Národ­nej dia­ľ­ničnej spo­loč­nos­ti Bra­ti­sla­va. Výpl­ne otvo­rov sú zaskle­né sys­té­mom Ali­plast so skla­mi RC3 a objekt zís­kal ener­ge­tic­ký ští­tok cel­ko­vej spo­tre­by ener­gie v trie­de B (do 70 kWh/m2.a). V celom objek­te je pod­la­ho­vé tope­nie, svet­lá sú súčas­ťou zave­se­né­ho pod­hľa­du. Budo­va je plne kli­ma­ti­zo­va­ná a von­ka­j­šie osvet­le­nie je pomo­cou špe­ci­ál­nych LED svie­ti­diel s vyso­kým kry­tím IP66.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie