KOMA SLOVAKIA alt

12 fotografií

Modulární objekt vybavenosti HOM Skalité


Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2019
Architekt / Štúdio:Dopravoprojekt Bratislava
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 mesiace
Dĺžka výroby: 1 mesiac
Počet modulov: 9
Užitková plocha: 190 m2
Forma predaja:Predaj
Poznámka:Budova sa realizovala za krutých zimných podmienok.

Obec Ska­li­té sa roz­pres­tie­ra na slo­ven­sko-poľskej hra­ni­ci, pár kilo­me­t­rov od mies­ta, kde sa stý­kajú hra­ni­ce troch štá­tov Slo­ven­ska, Poľska a Čes­ka. Je to krás­na hor­ská oblasť v sever­nej čas­ti Kysuc­kých Beskýd. Modu­lár­ny objekt pre Národ­nú dia­ľ­nič­nú spo­loč­nosť na dia­ľ­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naša sester­ská spo­loč­nosť KOMA SLO­VA­KIA, kto­ré pre­dá­va a pre­na­jí­ma výrob­ky KOMA MODU­LAR. Sta­veb­nú pri­pra­ve­nosť pre modu­ly zre­a­li­zo­va­la sta­veb­ná fir­ma Váhostav-SK. Fasáda na celom objek­te je rea­li­zo­va­ná z hli­ní­ko­vých kazi­et vo far­bách logo­ma­nu­á­lu Národ­nej dia­ľ­ničnej spo­loč­nos­ti Bra­ti­sla­va. Výpl­ne otvo­rov sú zaskle­né sys­té­mom Ali­plast so skla­mi RC3 a objekt zís­kal ener­ge­tic­ký ští­tok cel­ko­vej spo­tre­by ener­gie v trie­de B (do 70 kWh/m2.a). V celom objek­te je pod­la­ho­vé tope­nie, svet­lá sú súčas­ťou zave­se­né­ho pod­hľa­du. Budo­va je plne kli­ma­ti­zo­va­ná a von­ka­j­šie osvet­le­nie je pomo­cou špe­ci­ál­nych LED svie­ti­diel s vyso­kým kry­tím IP66.


Zpäť na referencie